AKTS - Kamusal Akıl Stüdyosu I

Kamusal Akıl Stüdyosu I (KAM141) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamusal Akıl Stüdyosu I KAM141 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası ilişkilerin ve uluslararası örgütlerin işleyişi hakkında temel bilgilere sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi tamamlayan öğrenciler uluslararası ilişkilerdeki temel aktörler ve sistemin tarihsel gelişimi ile küreselleşme ve uluslararası ekonomik düzeni kavrayacaklardır. Ayrıca, dersin temel amaçlarından biri olan uluslararası örgütlerin işleyişi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası İlişkilere ait temel kavramların ve tarihsel gelişimini anlarlar.
  • Uluslararası İlişkiler hakkında eleştirel analiz yapabilme ve sözlü tartışma yürütme becerisi kazanma.
Dersin İçeriği Kamu yönetimi; kamu kurumları; teşkilatlanma; bütçe; ölçek; insan kaynakları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar
2 Uluslararası İlişkiler temel aktörler ve yaklaşımlar E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 3-24
3 Küreselleşme ve Bölgeselleşme E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 31-55
4 Uluslararası sisteme tarihsel bakış E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 63-81
5 20. yüzyıl ve sonrasında uluslararası sistem E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 89-106
6 Uluslararası Ekonomik Düzen E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 115-136
7 Ara Sınav
8 Uluslararası Örgütler (Barış ve Güvenlik) E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 145-160
9 Uluslararası Bölgesel Örgütler E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss. 167-184
10 Uluslararası Hükümetler Dışı Örgütler E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, ss.191-204
11 Uluslararası Örgütler-Makale Soru-Cevap-Tartışma-1 Makale Moodle'a yüklenecek
12 Uluslararası Örgütler-Makale Soru-Cevap-Tartışma-2 Makale Moodle'a yüklenecek
13 Uluslararası Örgütler-Makale Soru-Cevap-Tartışma-3 Makale Moodle'a yüklenecek
14 Uluslararası Örgütler-Makale Soru-Cevap-Tartışma-3 Makale Moodle'a yüklenecek

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. E. Fuat Keyman, Betül Yüce Dural(ed.), Uluslararası İlişkilere Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2019
2. Ders Notları Moodle'a yüklenecektir. Öğrenciler sınavlarda bu ders notlarından sorumlu olacaklardır
Diğer Kaynaklar 3. Evren Balta (ed.), Küresel Siyasete Giriş, İstanbul: İletişim, 2014.
4. Andrew Heywood, Siyaset, (çev. Bekir Berat Özibek et. al.), Ankara: Adres Yayınları, 2013.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar. X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 150