AKTS - Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş (KAM105) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş KAM105 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir disiplindir. Bu dersin amacı, sosyolojik bakış açısı kazandırmaktır. Sosyolojiye Giriş dersi, sosyolojinin temel kavramları hakkında farklı yaklaşımlar ve teoriler aracılığıyla bir önbilgi vermek üzere hazırlanmış bir derstir. Bu ders ile öğrencilerin sosyolojideki temel kavramlar ve temel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları yanısıra sosyolojik bir bakış açısı da kazanmaları hedeflenmektedir. Sosyoloji toplumlar ve toplumların insanların kimliklerini, davranışlarını, ve inançlarını biçimlendirme yolları üzerine odaklanan bir disiplindir. Aile, sınıf, ulus gibi toplumsal gruplar; politika, din, eğitim gibi toplumsal kurumlar; ve toplumsal inanç, değer ve geleneklerden oluşan kültür sosyolojinin temel çalışma konuları arasına girer. Sosyolojiye Giriş dersi bütün bu konular hakkında sosyolojik bir önbilgi vermek üzere hazırlanmış bir derstir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyolojiye Giriş dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler, sosyolojik bakış açısı kazanacak ve bu disipline ait temel kavramlar ile alandaki öneli tartışmaları öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Sosyolojinin sosyal bilimler ve hayatımızdaki yeri, sosyolojinin temel ilgi alanı ve kapsamı; sosyolojik açıklamlar: teoriler, toplumsal değişme, sosyolojik araştırma metodları, toplumsallaşma ve toplumsal etkileşim; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar; grup; aile, siyasi, dini ve eğitim kurumları; toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar;

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
2 Sosyolojik bakış ve sosyolojik araştırma. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
3 Sosyolojik kuramlar. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
4 Kültür. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
5 Toplum. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
6 Toplumsallaşma/sosyalizasyon. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
7 Toplumsal eşitsizlik ve tabakalaşma. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
8 Ara sınav. -
9 Toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
10 Irk ve etnisite. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
11 Din. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
12 Küreselleşme ve küresel tabakalaşma. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
13 Kurumsal siyaset ve devlet. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
14 Nüfus Kentleşme ve Çevre John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. John Macionis. 2012. Sosyoloji. Çev.ed. Vildan Akan. Nobel: Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 4 48
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150