AKTS - Siyasi Düşünceler Tarihi I

Siyasi Düşünceler Tarihi I (KAM203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Düşünceler Tarihi I KAM203 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu Onbaşı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Siyasal Düşünceler Tarihi I dersinin esas hedefi öğrencileri siyasal düşünceler alanında önde gelen figürlerle tanışık bir hale getirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasal düşünceler tarihinde hakim olan temel kavramların anlaşılması.
  • Siyasal düşünceler tarihi içerisinde ortaya çıkan temel teorik yaklaşımların anlaşılması.
  • Siyasi düşüncelerin tarihsel ve sosyolojik gelişiminin anlaşılması.
  • Önemli siyaset teorisyenlerinin düşünce ve yapıtları hakkında genel bilgi edinilmesi.
  • Farklı değer yargıları ve düşünce sistemleri karşısında hoşgörü ve saygıyla hareket edebilme.
Dersin İçeriği Sofistler; Antik Yunan; Roma düşüncesi; Hristiyanlık düşüncesi; İslami siyasal düşünce.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
2 Sofokles ve Aristofanes Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
3 Platon Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
4 Platon Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
5 Aristoteles Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
6 Aristoteles Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
7 Roma Siyasal Düşüncesi Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
8 Hıristiyan Siyasi Düşüncesi Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
9 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi; Machiavelli Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
10 Machiavelli Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
11 Thomas Hobbes Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
12 John Locke Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
13 Jean Jacques Rousseau Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
14 Gözden Geçirme I Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
15 Gözden Geçirme II Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Donald Tannenbaum ve David Schultz. 2010. Siyasi Düşünce Tarihi: Filozoflar ve Fikirleri, Çev. Fatih Demirci,Ankara: Adres Yayınları.
Diğer Kaynaklar 2. Mehmet Ali Ağaoğulları (ed.). 2011. Sokrates’ten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler, İstanbul, İletişim Yayınları. Mete Tunçay. 2010. Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi, İstanbul:Bilgi ÜniversitesiYayınları,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 30
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama 1 11 11
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 132