AKTS - Türkiye`nin Siyasi Yapısı I

Türkiye`nin Siyasi Yapısı I (KAM205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin Siyasi Yapısı I KAM205 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türkiye’nin siyasi yapısı ile ilgili temel bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Dolayısıyla bu ders Türk siyasetindeki önemli yapı taşlarını öğrencilere aktarmayı ve bu şekilde öğrencileri bilimsel incelemelere hazırlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türkiye siyasetine dair ait temel kavramları, meseleleri ve yaklaşımları açıklar.
  • Türkiye siyasetine dair bilgi ve kavramları kullanarak tarihsel arka planı anlar ve güncel olayları değerlendirir.
  • Türkiye siyaseti ile ilişkili diğer çalışma alanları arasında ilişki kurar.
  • Edinilen bilgi ve becerileri analitik bir çerçevede sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir.
  • Türkiye siyasi yapısı oluşturan farklı değer yargıları ve düşünce sistemleri ile tanışır, açık fikirli olma ve farklılıklara karşı saygılı olma yetisini geliştirir.
Dersin İçeriği Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş -
2 Osmanlı Mirası İlgili kitap bölümleri
3 Merkez-Çevre Anahtarı İlgili kitap bölümleri
4 Erken Cumhuriyet Dönemi ve Atatürk İlgili kitap bölümleri
5 Türkiye’de Demokratik İşleyiş İlgili kitap bölümleri
6 Devlet Geleneği İlgili kitap bölümleri
7 Siyasi Partiler İlgili kitap bölümleri
8 Ara Sınav -
9 Ordu İlgili kitap bölümleri
10 Siyasal İslam (I) İlgili kitap bölümleri
11 Siyasal İslam (II) İlgili kitap bölümleri
12 Milliyetçilik (I) İlgili kitap bölümleri
13 Milliyetçilik (II) İlgili kitap bölümleri
14 Kürt Sorunu İlgili kitap bölümleri
15 Sonuç -
16 Genel Sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Metin Heper. 2011. Türkiye’nin Siyasal Hayatı. Doğan Kitap: İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 72