AKTS - Türkiye`nin Siyasi Yapısı I

Türkiye`nin Siyasi Yapısı I (KAM205) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin Siyasi Yapısı I KAM205 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, Türkiye’nin siyasi yapısını tarihsel bir gelişim sürecinde ele almaktadır. Modern Türkiye’nin doğuşunun ilk evresi olarak kabul edilen 19. yy. Osmanlı dönemindeki reform hareketleri, Batı etkisi ve buna gösterilen tepkiler dersin ilk kısmını oluşturmaktadır. İkinci olarak Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve erken cumhuriyet dönemlerindeki siyasi gelişmeler ele alınmaktadır. Son olarak, çok partili hayata geçiş döneminden itibaren yaşanan siyasi gelişmeler 1980 askeri darbesine kadar tartışılmaktadır. Böylece, öğrenciler, modern Türk siyasetinin yapı taşlarını oluşturan aktörleri, kurumları, ideolojileri ve temel meseleleri tarihsel bir gelişim içerisinde anlama ve analiz edebilme becerisini geliştirecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye siyasetinin önemli siyasi dönemlerini, dönüm noktalarını, olaylarını, aktörlerini ve kurumlarını tarihsel bir perspektif içerisinde açıklar, bu tarihsel arka planın ülkenin siyasi yapısına etkisini değerlendirir.
Dersin İçeriği Osmanlı mirası; Kemalizm; milliyetçilik; siyasal İslam; sol; liberalizm.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve dersin tanıtımı
2 18. Yüzyıl Osmanlı dönemi, Sultan III. Selim ve Nizamı Cedid Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 23-45.
3 Sultan II. Mahmut ve reformları Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 47-67.
4 Tanzimat Dönemi Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 69-91.
5 1873-1878 Bunalımı ve II. Abdülhamit Dönemi Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 93-116
6 II. Meşrutiyet Dönemi Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 119-162.
7 Bağımsızlık Savaşı Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 163-197.
8 Ara sınav Sınav ders saatinde sınıfımızda yapılacaktır. İlk 7 haftanın konularını kapsayacaktır. Sınavdan önceki hafta derste sınavla ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
9 Tek parti devletinin doğuşu (1923-1927) ve Kemalist tek parti devleti Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 199-219.
10 Kemalist tek parti devleti (1925-1945) -devam Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 219-240.
11 Demokrasiye geçiş (1946-1950) ve Demokrat parti iktidarı (1950-1960) Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 241-278.
12 İkinci Türkiye Cumhuriyeti (1960-1980) Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 279-316.
13 İkinci Türkiye Cumhuriyeti (1960-1980) - devam Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s. 279-316.
14 Dersin özeti, tartışma

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eric Jan Zürcher. 2021. Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. Çeviren: Yasemin Saner. Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Basım.
2. Feroz Ahmad. 2010. Bir Kimlik Peşinde Türkiye. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Çeviren: Sedat Cem Karadeli. 4. Baskı.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 1 20 20
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 28 28
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 125