AKTS - Medeniyetler Tarihi

Medeniyetler Tarihi (KAM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeniyetler Tarihi KAM211 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Aslı Yiğit
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Medeniyetler Tarihi dersinin temel amacı, insanlığın bugünkü medeniyet seviyesine hangi toplumsal, siyasi ve iktisadi aşamalardan geçerek ulaştığını incelemeye yöneliktir. Bu inceleme betimleyici ve analitik tarihsel okumalar bir arada kullanılarak gerçekleştirilecektir. Derste farklı coğrafi bölgelerde yaşamış toplumların siyasi, iktisadi ve kültürel yönleri ele alınacak ve “insanlık medeniyetine” yaptıkları katkılar ve geçtikleri aşamalar incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medeniyetlerin siyasal ve kamusal düzenleri kavranarak, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan farklı medeniyetlerin kültürel özelliklerini anlar.
  • Bugünkü siyasal düzenin ortaya çıkmasında geçmiş medeniyetlerin katkısı üzerine eleştirel analiz yapabilme ve sözlü tartışma yürütme becerisi kazanor.
Dersin İçeriği Batı uygarlığının siyasi, sosyal, iktisadi gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar
2 Tarih Öncesi ve Uygarlık 1) İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, ss. 1-42. 2) Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, ss. 3-20.
3 Mezopotamya Uygarlıkları 1) İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, ss. 43-64. 2) Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, ss. 21-50
4 Eski Mısır Uygarlığı 1) İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, ss. 65-84. 2) Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, ss. 51-58.
5 Anadolu Uygarlıkları 1) İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, ss. 85-148. 2) Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, ss. 91-112.
6 Akdeniz Uygarlıkları-Yunan Medeniyeti 1) İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, ss. 149-216. 2) Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, ss. 59-90.
7 Ara Sınav
8 Akdeniz Uygarlıkları-Roma Medeniyeti Moodle Ders notları
9 Akdeniz Uygarlıkları-Roma Medeniyeti-devam Moodle Ders notları
10 Ortaçağ'da Avrupa Moddle Ders notları
11 Bizans Uygarlığı Moodle ders notları
12 Yeniçağ'da Avrupa ve Yakınçağ Moodle Ders notları
13 Aydınlanma Çağı Moddle Ders notları
14 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Moodle'a yüklenen ders notları
Diğer Kaynaklar 2. İsmail Güven (ed.), Uygarlık Tarihi, Ankara: Pegem Akademi, 2016 (6.Baskı)
3. Belma Tokuroğlu, Abdullah Ersoy, Uygarlık Tarihi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2021 (6.Baskı)
4. Roberts, J. M., Kısa Dünya Tarihi, Çev. Mehmet Tanju Akad, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2014
5. Mc Neill, William H., Dünya Tarihi, Çev. Alaeddin Şenel, Ankara: İmge Kitabevi, 2002.
6. Roberts, J. M., Avrupa Tarihi, Çev. Fethi Aytuna, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2010.
7. Braudel Fernand, Uygarlıkların Grameri, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi, 2001.
8. Carr, E.H. Tarih Nedir, Çev. M.G. Gürtürk, İstanbul: Birikim Yayınları, 1980.
9. Elias, Norbert, Uygarlık Süreci, Çev. E. Ateşman, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
10. Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat, 1998.
11. Tanilli, Server, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Adam Yayıncılık, 1996.
12. Sander, Oral, Siyasi Tarih (İlk Çağlardan 1918'e), Ankara: İmge Kitabevi, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar. X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100