AKTS - Medeniyetler Tarihi

Medeniyetler Tarihi (KAM211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Medeniyetler Tarihi KAM211 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Medeniyetler Tarihi dersinin temel amacı, insanlığın bugünkü medeniyet seviyesine hangi toplumsal, siyasi ve iktisadi aşamalardan geçerek ulaştığını incelemeye yöneliktir. Bu inceleme betimleyici ve analitik tarihsel okumalar bir arada kullanılarak gerçekleştirilecektir. Derste Batı medeniyetlerine odaklanılarak, farklı coğrafi bölgelerde yaşamış toplumların siyasi, iktisadi ve kültürel yönleri ele alınacak ve “insanlık medeniyetine” yaptıkları katkılar ve geçtikleri aşamalar incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel kuramın temel yönlerinin ve kavramlarının anlaşılması.
  • Medeniyetler tarihinin temel aşamalarının kavranması.
  • Medeniyetlerin siyasal ve kamusal düzenlerinin anlaşılması.
  • Farklı coğrafyalarda ortaya çıkan farklı medeniyetlerin kültürel özelliklerinin kavranması.
  • Bugünkü siyasal düzenin ortaya çıkmasında geçmiş medeniyetlerin katkısının anlaşılması.
Dersin İçeriği Batı uygarlığının siyasi, sosyal, iktisadi gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; tarih ve tarih bilimi üzerine düşünme; tarım devrimi ve bilinen ilk yerleşik uygarlıklar: Sümer, Babil, Mısır, Filistin ve Pers İmparatorlukları. -
2 Yunan medeniyeti; ilk dönem Yunan Rönesansı; klasik ve Helenistik dönem. -
3 Yunan medeniyeti; ilk dönem Yunan Rönesansı; klasik ve Helenistik dönem. -
4 Roma Cumhuriyeti. -
5 Roma İmparatorluğu ve Hristiyanlık. -
6 Erken Ortaçağ: 9. ve 11. yüzyıllarda kilisenin genişlemesi; Karolinyen/Frenk İmparatorluğu. -
7 Yüksek Ortaçağ ve Geç Ortaçağ dönemleri; 11. ve 13. yüzyıllarda ekonomik ve sosyal gelişmeler; feodalizm; Manorculuk; Batı Kilisesi’nin krizi ve reform; Haçlı seferleri; kültürel gelişmeler; üniversiteler ve skolastik düşünce; heretik akımlar. -
8 Kent ekonomisi ve devletlerin birleşmeleri; İngiltere ve Fransa; Kutsal Roma İmparatorluğu; krizler ve yeniden canlanma dönemi; sosyal ayaklanmalar; Yüz Yıl Savaşları. -
9 Avrupa kültürel yapısında değişimler (14. ve 16. yüzyıllarda Avrupa); hümanist akım ve Rönesans. -
10 Dinde reform; Luther ve Protestanlık; Otuz Yıl Savaşları; Westphalia anlaşması. -
11 Deniz aşırı ticaretler ve sömürgeciliğin yükselişi. -
12 Modern devlete doğru evriliş: Avrupa devletler sistemi ve mutlakiyetçilik. -
13 Sanayi Devrimi. -
14 Aydınlanma Çağı ve Fransız Devrimi'ni hazırlayan koşullar. -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Roberts, J. M., Avrupa Tarihi, Çev. Fethi Aytuna, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2010.
Diğer Kaynaklar 2. Braudel Fernand, Uygarlıkların Grameri, Çev. M. Ali Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi, 2001.
3. Carr, E.H. Tarih Nedir, Çev. M.G. Gürtürk, İstanbul: Birikim Yayınları, 1980.
4. Elias, Norbert, Uygarlık Süreci, Çev. E. Ateşman, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
5. Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat, 1998.
6. Tanilli, Server, Uygarlık Tarihi, İstanbul: Adam Yayıncılık, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0