AKTS - Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku (KAM201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Anayasa Hukuku KAM201 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Anayasa Hukukunun genel esaslarını karşılaştırmalı hukuku da dikkate alarak uygulamayı göz ardı etmeden öğrencilere aktarmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Anayasa hukukunun konu, yöntem ve kaynaklarının ne olduğunu kavrar, siyasi iktidarın meşruiyet temellerini değerlendirir.
  • Devletin varlık koşullarını ve türlerini belirler, Anayasaların yapılması ve değiştirilmesine ilişkin sorunları tartışır.
  • Kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayan sistemleri ve bu alandaki problemleri değerlendirir.
  • Yöneten ve yönetilen üst kavramı çerçevesinde demokratik kurumların ve devlet organlarının farklı sistemler açısından değerlendirmesini yapar.
Dersin İçeriği Anayasaların temel prensipleri; anayasal yargı; Anayasa Mahkemesi`nin yapısı ve işleyişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
2 Siyasi İktidar ve Meşruiyeti I Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
3 Siyasi İktidar ve Meşruiyeti II Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
4 Asli Kurucu İktidar Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
5 Tali Kurucu İktidar Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
6 Anayasa Hukukunun Kaynakları Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
7 Devletin Varlığı ve Gerekliliği Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
8 Ara Sınav -
9 Devlet Biçimleri I Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
10 Devlet Biçimleri II Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
11 Egemenliğin Kullanılmasına Göre Devlet Biçimleri Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
12 Seçim Sistemleri ve Siyasi Partiler Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
13 Hak ve Hürriyetler Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
14 Yasama, Yürütme ve Yargı I Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
15 Yasama, Yürütme ve Yargı II Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Teziç, E. Anayasa Hukuku. İstanbul, 2012 (15. Baskı); Beta.
Diğer Kaynaklar 2. Kaboğlu, İ. Ö. Anayasa Hukuku Dersleri. İstanbul, 2012 (8. Baskı); Legal.
3. Gözler, K. Anayasa Hukukunun Genel Esasları. Bursa, 2011; Ekin.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100