AKTS - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM209) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I KAM209 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bilimsel yöntemden yola çıkılarak araştırmanın temel aşamalarını tanıtmak ve bilimsel araştırma metotlarını kavramalarını sağlamaktır. Bu ders genel olarak sosyal bilimlerde araştırma yöntembilimi ve yöntemlerini temel almaktadır. Ders sonunda öğrenciler bilimsel araştırmanın nasıl yürütüleceği, nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki farklar ve literatür değerlendirmesinin nasıl yapılacağı ile saha çalışması ve tarihsel karşılaştırmalı araştırma konularında bilgi sahibi olurlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemlerini kavrar.
  • Siyaset Bilimi alanında kullanılan araştırma yöntemlerini örneklerle kavrar.
  • Bilimsel soruları ve kavramları bağlantılandırarak değerlendirmeyi öğrenir.
  • Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin tanır.
  • Sosyal bilimler alanında bir araştırma kurgulamayı öğrenir.
Dersin İçeriği Niceliksel ve niteliksel stratejiler; ontoloji; epistemoloji; araştırma tasarımları; araştırma araçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Ders Tanıtımı
2 Bilimsel Yöntem ve Toplumsal Araştırma Neuman, sf.1-10, sf.20-34
3 “Siyaset Bilimi ve Bilimsel Yöntem” Kaynaklardaki ilgili bölüm
4 Araştırma Yaklaşımları Neuman, sf.20-34
5 Bilimsel Araştırma Süreci (Değişkenler ve Hipotez) Neuman, sf.35-74
6 Toplumsal Kuram ve İdeoloji Neuman, sf.75-116
7 Metodoloji Neuman, 117-161
8 Araştırma Soruları ve Hipotezler Kaynaklardaki ilgili bölüm
9 Literatür Değerlendirmesi ve Etik Kaynaklardaki ilgili bölüm
10 Nicel ve Nitel Araştırma Tasarımları Neuman, sf.221-260
11 Nicel ve Nitel Ölçüm Neuman, sf.263-318
12 Nicel ve Nitel Ölçüm Neuman, sf.263-318
13 Nicel ve Nitel Örnekleme Neuman, sf.319-355
14 Saha Araştırması Neuman, sf.540-600
15 Tarihsel Karşılaştırmalı Araştırma Neuman, sf.601-656

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 1 - 2, Yayın Odası Yayınları
Diğer Kaynaklar 2. Balcı, Ali. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125