AKTS - Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM210) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II KAM210 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste güdülmekte olan esas hedef alana aşina olmayan öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma metotlarının ve istatistiğin temel kavramlarını anlatmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, tutarlı ve ampirik verilere dayalı bir araştırmanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, sosyal bilimlerde kullanılan nicel yöntemlere hakim olur. Bu yöntemlerin nasıl ve nerede kullanılacağına dair bir kavrayışa sahip olur.
  • Nicel yöntemleri uygulayabilmek için gerekli olan data toplama, kodlama ve analiz aşamalarına ve ayrıca değişken, hipotez oluşturma ve test etme aşamalarına hakim olur.
  • Uygun yöntemi uygulamak üzerine gerekli istatistik yazılımını kullanmayı öğrenir.
  • Nicel yöntemleri kullanarak siyaset bilimi ve diğer ilgili disiplinlere dair sorulara nasıl cevap arayacağını kavrar.
  • İlgili ödevleri ve uygulamaları tamamlayarak, zaman ve iş yönetimi konusunda tecrübe kazanır.
Dersin İçeriği Niceliksel yöntemler; SPSS; istatistiki testler; saha çalışması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Notları CH1 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
2 Frekans Ders Notları CH2 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
3 Grafikleme Ders Notları CH3 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
4 Merkezi Eğilim Ölçümleri Ders Notları CH4 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
5 Varyans Ölçümleri Ders Notları CH5 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
6 Normal Dağılım Ders Notları CH6 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
7 Örneklem ve örneklem dağılımları Ders Notları CH7 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
8 Kestirimler Ders Notları CH8 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
9 Hipotez testi Ders Notları CH9 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
10 2 değişkenli tablolar Ders Notları CH10 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
11 Ki kare analizleri Ders Notları CH11 - Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e
12 Sonuç Erdoğan, İrfan. 2008. Pozitivist Metodoloj ve Ötesi. Ankara: Erk Yayınevi
13 Genel sınav -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Frankfort-Nachmias and Leon-Guerrero, Social Statistics for a Diverse Society, 6e

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125