AKTS - Devlet ve Toplum Kuramı

Devlet ve Toplum Kuramı (KAM303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Devlet ve Toplum Kuramı KAM303 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı KAM 303 Devlet ve Toplum Kuramı zorunlu lisans dersi siyaset bilimi disiplininin en önemli teorik çalışma alanlarından ve kavramlarından biri olan devleti ve devlet-toplum ilişkisini tarihsel olarak incelemektedir. Bu bağlamda, devletin modern siyasal teori içerisinde farklı kavramsallaştırmalarını mutlakiyetçi, anayasal, etik, sınıfsal ve çoğulcu perspektifler üzerinden dikkate alır ve Thomas Hobbes, John Locke, Karl Marx gibi önemli siyasal düşünürlerin eserleri bu spesifik bağlamda ele alınır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel kavramları anlar.
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel teorik yaklaşımları anlar.
  • Siyaset bilimi disiplinine ait temel metodolojik yaklaşımlara dair genel bir bilgi edinir
  • Siyaset bilimi disipliniyle ilişkili diğer çalışma alanları (sosyoloji, psikoloji vs.) hakkında genel bir bilgi edinir.
  • Farklı değer yargıları ve düşünce sistemleri karşısında hoşgörü ve saygıyla hareket edebilme yetisi kazanır.
Dersin İçeriği Modern devlet ve özellikleri; devlet ve toplum ilişkisi; liberal-çoğulcu kuram; seçkinci kuram; Marksist kuram.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders İzlencesi
2 Devlet Kavramı Üzerine Genel Bir Tartışma Andrew Heywood, Siyaset, (Ankara: Felix Kitap, 2020), s. 100-133. Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
3 Feodal Yönetim Biçimi Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
4 Ständestaat Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
5 Mutlakiyetçi Devlet Teorisi (I) Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
6 Mutlakiyetçi Devlet Teorisi (II) Thomas Hobbes, Leviathan, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
7 Ara Sınav Ara sınav ilk altı haftanın tüm konularını içerecek şekilde olacaktır.
8 Ara Sınav Ara sınav ilk altı haftanın tüm konularını içerecek şekilde olacaktır.
9 Anayasal Devlet Teorisi (I) Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
10 Anayasal Devlet Teorisi (II) John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (İstanbul: Serbest Kitaplar, 2019). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
11 Sınıfsal Devlet Teorisi Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, (İstanbul: Can Yayınları, 2018). (Sayfa aralığı bildirilecek.)
12 Etik Devlet Teorisi Ders notları.
13 Çoğulcu Devlet Teorisi Ders notları
14 Sonuç Dersin genel olarak değerlendirilmesi ve sonuçlanması.
15 Final Final sınavı tüm haftaların konularını kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gianfranco Poggi, Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019).
2. Andrew Heywood, Siyaset, (Ankara: Felix Kitap, 2020), s. 100-133.
Diğer Kaynaklar 3. - Thomas Hobbes, Leviathan, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018).
4. - John Locke, Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, (İstanbul: Serbest Kitaplar, 2019).
5. - Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto, (İstanbul: Can Yayınları, 2018).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 34 34
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 200