AKTS - Siyasi Düşünceler Tarihi II

Siyasi Düşünceler Tarihi II (KAM204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Düşünceler Tarihi II KAM204 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Derste temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilemezliği, devlet otoritesine itaat ve bu itaatin sınırları, birey ve topluluk arasındaki ilişkilerin ideal biçimi, sivil toplum, kamusal çıkar gibi modern siyasal dinamikler açısından belirleyici olguların düşünsel kökenleri ve tarihsel gelişimlerine yönelik bilgi verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin modern siyasal olguların temelleri hakkında kuramsal bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Buna ek olarak öğrencilerin güncel siyasal olgular ve meseleler hakkında, bilgi temelli, eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirebilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüzde norm/normal olarak kabul edilen politik değerlerin nasıl ortaya çıktığını öğrenir
  • İnsan doğası, özgürlük, eşitlik, adalet, etik gibi siyasal-toplumsal yaşamın en temel kavramlarına farklı yaklaşımları bilir.
Dersin İçeriği Modern dönem siyasi düşüncesi; Machiavelli; reform; bilimsel değişim; Hobbes; Locke; Rousseau; Smith; Marx; Burke; Kant.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı ve Derse Giriş Hafızalarımızı tazeleyelim: Modern Siyasal Düşüncenin Kökenleri
2 Bireysel Özgürlük Düşüncesi ve Liberalizmin İlk Adımları Locke ve Spinoza (Ağaoğulları s. 457-506)
3 Aydınlanma (Ağaoğulları s. 515-540)
4 Montesquieu, Rousseau, Fransız Devrimi ve Jakobenler (Ağaoğulları s. 541-640)
5 Liberal Düşüncenin Temsilcileri I: Bentham, James Mill, Adam Smith (Nelson, s. 298-325)
6 Liberal Düşünce II Alexis de Tocqueville, TH Green
7 Liberal Düşünce III JS Mill, Özgürlük Üzerine; Gençoğlu (b)
8 Ara Sınav
9 Edmund Burke ve Muhafazakarlık (Nelson, s. 259-280).
10 Marx (Doğu Batı Dergisi, 2011, Sayı 55, “Karl Marx” Sayısı; Marx ve Engels, “Komünist Manifesto; E. Balibar, Marx’ın Felsefesi, Birikim Yayınları 2014 (5. Baskı)
11 İki farklı anarşist: Bakunin ve Stirner Newman, s. 73-127.
12 Marx’tan sonra sosyalist düşünce: Lenin, Bernstein, Gramsci Ingersoll, Matthews and Davison, Chp.6
13 Marx’tan sonra sosyalist düşünce: Lenin, Bernstein, Gramsci Ingersoll, Matthews and Davison, Chp.6
14 Soru/cevap ve sınava hazırlık

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mehmet Ali Ağaoğulları (ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler (İstanbul: İletişim, 2013).
Diğer Kaynaklar 2. - Şenel, A. (2019) Siyasal Düşünceler Tarihi. Bilim ve Sanat Yayınları
3. - Tunçay, M. (2021) Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi: Seçilmiş Yazılar, 1, 2. ve 3. Ciltler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
4. - Uslu, A. (2021) Siyasal Düşüncelerin Toplumsal Tarihi. Yordam Kitap.
5. - Mehmet Ali Ağaoğulları (ed.), Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler (İstanbul: İletişim, 2013).
6. - F. Gencoglu, Civil Society Debate in Turkey: A Critical Analysis of the Usages of a Popular Concept, (Saarbrucken: Lambert, 2010), Chp. 1.
7. - Gençoğlu F. ; Why Alexis de Tocqueville is Not a Republican But a Liberal. FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2018; 13(26):357-374.
8. - Ingersoll, Matthews and Davison, The Philosophic Roots of Modern Ideology, (New York: Sloan Publishing, 2010), Chp.6
9. - S. Newman, Bakunin’den Lacan’a Anti-Otoriteryanizm ve İktidarın Altüst Oluşu, (İstanbul: Ayrıntı, 2006).
10. - Alan Ryan, On Politics A History of Political Thought from Herodotus to the Present (Penguin 2012)
11. - Doğu Batı Dergisi, “Karl Marx” Sayısı. 2011, Sayı 55
12. - K. Marx ve F. Engels, “Komünist Manifesto.”
13. - E. Balibar, Marx’ın Felsefesi, İstanbul: Birikim Yayınları 2014 (5. Baskı)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 150