AKTS - Siyasi Tarih

Siyasi Tarih (KAM208) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Tarih KAM208 3 0 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı I. Dünya Savaşı döneminden başlayarak günümüze kadar dünya siyasetinde gelişen süreçleri değerlendirmek ve analiz etmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tarihsel kuramın temel yönlerinin ve kavramlarının anlaşılması.
  • On dokuzuncu yüzyıldan başlayarak dünya tarihinde meydana gelen önemli olayları bilinmesi.
  • Devletlerarası ilişkileri tarihsel perspektiften yorumlama yeteneğine sahip olunması.
  • Günümüz siyasal ve iktisadi düzeninin tarihsel dayanaklarını analiz etme yeteneğine sahip olunması.
  • Tarihsel süreçlerin günümüz siyasal düzeninin oluşumuna etkisinin anlaşılması.
Dersin İçeriği I. ve II. Dünya Savaşları; Soğuk Savaş dönemi; devletlerarası ilişkiler; Doğu Bloğu`nun çöküşü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
2 1. Dünya Savaşı ve Savaşın Arka Planı (1914-1918) I Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
3 1. Dünya Savaşı ve Savaşın Arka Planı (1914-1918) II Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
4 İki Savaş Arası Dönemi (1919-1939) I Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
5 İki Savaş Arası Dönemi (1919-1939) II Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
6 II. Dünya Savaşı Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
7 II. Dünya Savaşı (Devam) Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
8 Ara Sınav -
9 Soğuk Savaş Dönemi Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
10 Soğuk Savaş Dönemi (Devam) Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
11 Çokmerkezliliğe Geçiş Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
12 Çokmerkezliliğe Geçiş (Devam) Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
13 Yumuşama Dönemi Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
14 Sovyetler Birliği'nin Dağılması, Ortaya Çıkan Yeni Bölgesel Güçler ve Rolleri Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
15 Sovyetler Birliği'nin Dağılması, Ortaya Çıkan Yeni Bölgesel Güçler ve Rolleri (Devam) Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.
16 Final Sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
2. Sander, Oral. 1989. Siyasi Tarih. 1918-1994. Ankara: İmge Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 10 160
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 182