AKTS - Eleştirel Okuma

Eleştirel Okuma (KAM332) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eleştirel Okuma KAM332 4 0 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman Şebnem Aykaç Ömeroğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere İngilizce eleştirel okuma yapabilme yetisini sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda İngilizce yazma ve dinleme becerilerini de geliştirmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • analysize a reading text on various topic, including political science and public administration,
  • remember and use essential vocabulary on political sicence and public administration,
  • recognize both what a text says and how a text describes the subject matter,
  • have knowledge about critical thinking,
  • develop an understanding in language use, patterns across socail groups, various regions, cultures,
  • integrate their ideas with ideas of others,
  • will make better decisions about what they read.
Dersin İçeriği Eleştirel Okuma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orientation/Introduction Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
2 Unit 6/Fitness Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
3 Unit6/Fitness - Assignment 1 Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
4 Unit7/Changes Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
5 Unit 7/Changes Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
6 Unit 8/Money – Midterm 1 Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
7 Unit8/Money Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
8 Unit 9/Nature Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
9 Unit 9/Nature Assignment 2 Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
10 Unit 10/Society Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
11 Unit 10/Socity - Midterm 2 Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
12 Unit 11/Technology Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
13 Unit 11/Technology Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
14 Unit12/Fame Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
15 Unit12/Fame Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
16 Final Exam -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Speakout – Pre-intermediate (Pearson) [Jeanny Parsons with Nick Withenick]
Diğer Kaynaklar 2. Handouts related to political science and public administration.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması. X
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 16 4 64
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 2 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 125