AKTS - Türkiye`nin İdari Yapısı

Türkiye`nin İdari Yapısı (KAM301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin İdari Yapısı KAM301 6 0 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Aslı Yiğit Gülseven
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye'nin idari yapısını tarihsel olarak değerlendirmek, merkezi ve yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi vererek öğrencilere siyasi otorite ve toplum ilişkisi hakkında yorum yapabilme becerisi kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye'nin idari yapısı üzerine uzmanlaşır Türkiye'nin idari yapısıyla ilgili güncel tartışmalara katılır. Türkiye'nin idari yapısı üzerinde etkili olan faktörleri analiz eder
Dersin İçeriği Merkezi ve yerel yönetimler; siyasi otorite ve toplum ilişkisi; Türkiye`nin idari yapılanması ve tarihi; Türk idare kurumlarının yapı ve işleyişleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Türkiye'nin İdari Yapısına Tarihsel Bakış Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
3 Anayasal İlkeler Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
4 Yasama Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
5 Yürütme Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
6 Yargı Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
7 İdari Örgütün Yapısı Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
8 Ara Sınav
9 Yerel Yönetimlerin İşleyişi Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
10 Yerel Yönetimlerin Merkezle İlişkisi Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
11 Siyasi Otorite ve Toplum İlişkisi Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
12 Türk İdare Kurumlarının Yapısı Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
13 İdari Yapılanmada Reform Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
14 Türkiye'nin İdari Yapısıyla ilgili Güncel Tartışmalar Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
15 Siyasal Sistem Değişiklikleri ve İdari Örgüt Yapısı Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Reşit Gürbüz. 2018. Türkiye'nin İdari Yapısı ve Kamu Görevlileri. Kuram Kitap: İstanbul.
2. Şeref Gözübüyük. 2000. Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150