AKTS - Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri KAM314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öncelikle, siyasi rejimlerin en temel aktörü olan siyasi partilerin kökenlerini, tarihsel gelişimlerini, işlevlerini, örgüt yapılarını ve parti sistemlerini incelemektedir. Sonrasında seçimler ve seçim sistemleri hem parti sistemi hem de demokrasi ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Dersin son bölümünde ise Türkiye’de siyasi partilerin gelişimine, Türk parti sistemi ve sorunlarına, Türk seçim sistemi ve demokrasi ile ilişkisine değinilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere siyasi partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve seçim-demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Dersin diğer bir amacı, dünyadan ve ülkemizden örnekler vererek soyut konuların somutlaştırılarak öğrencilerin daha kolay öğrenmelerine katkı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasi partilerin ortaya çıkışını, siyasi parti sistemlerini ve seçim sistemlerini açıklar ve seçim sistemi ve parti sistemi arasında ilişki kurar
  • Partilerin ve seçimlerin toplumdaki, siyasetteki ve demokratikleşmedeki rollerini disiplinler arası bir bakış açısı ile ifade eder.
  • Türkiye’de siyasi partileri, parti sistemlerini ve seçim sistemlerini tarihsel olarak açıklar ve değerlendirir.
Dersin İçeriği Siyasi partiler; seçim sistemleri; parti sistemleri; toplumsal bölünmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Ders programının ve dersin tanıtımı, öğrencilerden beklenenlerin açıklanması.
2 Siyasi parti tanımı ve partilerin kökenleri • Maurice Duverger, 1970, ‘Partilerin Kökeni’, Siyasi Partiler kitabı içinden, sayfa 15-36. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 1-10. • Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinden, sayfa 124-127.
3 Siyasi partilerin işlevleri ve örgütlenmesi • Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinden, sayfa 127-135. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 10-26.
4 Parti örgütlenmesi (II) • Maurice Duverger, 1970, ‘Parti Örgütü, Üyeliği, Liderliği’, Siyasi Partiler kitabı içinden, sayfa 37-275.
5 Siyasi parti sistemleri • Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinden, sayfa 135-141. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 26-33 • Maurice Duverger, 1970, ‘Partilerin Örgütü’, Siyasi Partiler kitabı içinden, sayfa 276-535.
6 Seçimler ve seçim sistemleri • Hasret Dikici Bilgin, 2013, ‘Seçimler ve Seçim Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinden, sayfa 146-166.
7 Türk parti sisteminin tarihsel kökenleri • Ergun Özbudun, 2011, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri, sayfa 1-55. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 34-52.
8 Ara sınav
9 Türkiye’de çok partili hayat • Ergun Özbudun, 2011, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri, sayfa 57-86. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 52-84.
10 Türk parti sistemi ve sorunları • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 84-105. • Mustafa Erdogan, 2001, ‘Siyasi Partiler, Devlet ve Demokrasi’, sayfa 59-66. • Didem Erdogan, 2016, ‘Siyasi Partilerin Temsili Demokrasi Üzerine Etkileri’, Hukuk Fakültesi Dergisi 2(3), sayfa 59-74.
11 Türkiye’de seçim sistemi ve seçimler • Ergun Özbudun, 2011, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri, sayfa 87-104.
12 Türkiye’de parti ve seçim sistemi tartışmaları ve demokrasi • Ergun Özbudun, 2011, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemleri, sayfa 105-120. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler, sayfa 106-121. • IPM, 2013, Türkiye’nin Demokratikleşmesi için Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Secim Sistemi Reformu Önerisi, sayfa 1-36.
13 Dersin tekrarı ve soruların yanıtlanması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Maurice Duverger, 1970, Siyasi Partiler, Ankara: Bilgi Yayınevi. (çeviren Ergun Özbudun)
2. • Ali Yaşar Sarıbay, 2001, Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul: Alfa Yayınları.
3. • Ergun Özbudun, 2011, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
4. • Sabri Sayarı, 2013, ‘Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinden, sayfa 124-141.
5. • Hasret Dikici Bilgin, ‘Seçimler ve Seçim Sistemleri’, Karşılaştırmalı Siyaset kitabı içinde, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, sayfa 145-168.
6. • Mustafa Erdoğan, 2001, ‘Siyasi Partiler, Devlet ve Demokrasi’, sayfa 59-66.
7. • Didem Erdoğan, 2016, ‘Siyasi Partilerin Temsili Demokrasi Üzerine Etkileri’, Hukuk Fakültesi Dergisi 2(3), sayfa 59-74.
8. • IPM, 2013, Türkiye’nin Demokratikleşmesi için Kapsamlı Bir Siyasi Parti ve Secim Sistemi Reformu Önerisi, sayfa 1-36.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125