AKTS - Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri KAM314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ümmühan Eda Bektaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu seçmeli ders, siyasal partiler ve seçimler konularını inceleme amacındadır. Partiler kısmında, siyasal partilerin doğuşu ve gelişimi, işlevleri, örgüt yapıları, parti sistemleri ve finansman sorunu işlenecek konulardır. Türkiye?de siyasal partiler konusu Türk Siyasi Hayatı I ve II bağlamında kısaca değerlendirilecektir. Seçimler kısmında ise seçimlerin demokrasi için önemi, seçim sistemleri ve Türkiye?de seçimler konuları incelenecektir. Dersin ana amacı son sınıf öğrencilerine siyasal partiler ve seçimler konularını ayrıntılı olarak tartıştırmak ve seçim- demokrasi ilişkisi ve parti içi demokrasinin önemini vurgulamaktır. Bu süreç esnasında dünyadan ve ülkemizden örneklerle konuları mümkün mertebe somutlaştırma da hedefler arasındadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, siyasal parti ve seçim kavramlarını açıklar. Siyasi parti sistemleri ve seçim sistemlerini ifade ederek, farklı uygulamalarını karşılaştırır. Seçim sistemi ve parti sistemi arasında ilişki kurar.
  • Siyasi partilerin ortaya çıkışını farklı teorilere göre açıklar. Partilerin toplumdaki, siyasetteki ve demokratikleşmedeki fonksiyonlarını disiplinler arası bir bakış açısı ile ifade eder.
  • Partilerin ve seçim sistemlerinin demokratikleşme üzerindeki etkilerini açıklar. Demokratik seçimleri açıklar.
  • Türkiye’de siyasi partileri, parti sistemlerini ve seçim sistemlerini tarihsel olarak ifade eder ve açıklar. Türk siyasal hayatına damga vurmuş siyasi partileri açıklar.
Dersin İçeriği Siyasi partiler; seçim sistemleri; parti sistemleri; toplumsal bölünmeler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Siyasal Partiler (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977), ss. 1-18.
2 Siyasal parti tanımı. Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler (İstanbul: Alfa, 2001), ss. 1-6.
3 Siyasal partilerin kökenleri. Özbudun, Siyasal Partiler, ss. 19-36; Dursun, Siyaset Bilimi, ss. 253-258; Sarıbay, Türkiye'de, ss. 6-10.
4 Siyasi partilerin işlevleri. Dursun, Siyaset Bilimi, ss. 258-262; Özbudun, Siyasal Partiler, ss. 91-110.
5 Siyasal parti örgütü, parti tipolojisi ve parti içi demokrasi. (I) Özbudun, Siyasal Partiler, ss. 57-90; Sarıbay, Türkiye'de, ss. 18-26.
6 Siyasal parti örgütü, parti tipolojisi ve parti içi demokrasi. (II) Duverger, Siyasi Partiler, ss. 37-100.
7 Siyasal parti sistemleri. Özbudun, Siyasal Partiler, ss. 111-146; Sarıbay, Türkiye'de, ss. 26-30.
8 Siyasal partilerin finansmanı. Ömer Faruk Gençkaya, Siyasi Partilere ve Adaylara Devlet Desteği, Bağışlar ve Seçim Giderlerinin Sınırlandırılması, Siyasi Partilerde Reform içinde editör Ali Çarkoğlu (İstanbul: TESEV, 2000), ss. 129-201. 9.
9 Ara sınav. -
10 Türkiye'de siyasal partiler. (I) Ergun Özbudun, Çağdaş Türk Politikası (İstanbul: Doğan Kitap, 2004), ss. 69-92.
11 Türkiye'de siyasal partiler. (II) Sarıbay, Türkiye'de, ss. 34-121; Dursun, Siyaset Bilimi, ss. 273-283.
12 Seçimler ve seçim sistemleri. Dursun, Siyaset Bilimi, ss. 303-345; Erdoğan Günal, Türkiye'de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri (Ankara: Turhan Kitabevi, 2005), ss. 22-86.
13 Türkiye'de seçimler ve seçim sistemleri. (I) Erdoğan Günal, Türkiye'de Seçim Sistemlerinin, ss. 87-154.
14 Türkiye'de seçimler ve seçim sistemleri. (II) Erdoğan Günal, Türkiye'de Seçim Sistemlerinin, ss. 87-154.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ergun Özbudun, Siyasal Partiler (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977),
2. Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler (İstanbul: Alfa, 2001)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0