AKTS - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (KAM317) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi KAM317 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. İsmail Bircan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, organizasyonların kısa orta ve uzun vadeli stratejileri çerçevesinde insan kaynakları yönetimi metodolojilerine dair bilgilendirme yapmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Strateji ve stratejik yönetim kavramını bilir ve analiz eder. 2) Stratejik yönetimin farklarını bilir. 3) Stratejik planlama ile geleneksel planlama arasındaki ilişkiyi kavrar. 4) Stratejik plan hazırlanmasını bilir ve yorumlar. 5) Performans programı hazırlayabilir ve yorumlar. 6) Faaliyet raporu hazırlamasını bilir.
Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramları ve prensipleri; Türkiye`de insan kaynakları yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Giriş, Bir Üretim Faktörü Olarak İnsan Kaynağı 2. İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir? Amaçları ve Önemi 3. İnsan Kaynakları Politikalarının Belirlenmesi 4. Örgütsel İklim ve İK Değişen İş Dünyasındaki Rolü 5. Stratejik İK Yönetimi, 6. Stratejik İK Planlaması 7. İK Yönetiminde Liderlik 8. İK Yönetiminde İletişim 9. İnsan Kaynaklarının Seçimi ve İşe Yerleştirilmesi 10. İş Analizi, İşTanımları ve Eğitim İhtiyaçları Analizi 11. İK’da Eğitim ve Geliştirme 12. İK’da Kariyer Gelişimi ve Yönetimi 13. İK’da Kriz Yönetimi 14. İK’da Zaman ve Stres Yönetimi 15. İş Doyumu ve Motivasyon 16. İş Yaşamı Kalitesini Geliştirme 17. İş Sağlığı ve İş Güvenliği 18. Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi 19. İş Değerlemesi 20. Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi 21. Ücret Yönetimi 22. Uluslar Arası İK Yönetimi 23. Performansa Dayalı Eğitim, Ücret ve Kariyer Planlaması 24. İKY ve Açık Sistem 25. İKY’de Sorumluluk 26. İKY ve Örgüt Kültürü 27. Türk Kamu Yönetiminde İKY ve Yasal Düzenlemeler 28. Özel Sektörde İKY Uygulamaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İsmet Baruçugil, 2006, stratejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 50
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0