AKTS - Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM302 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Hüseyin Çelik
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bürokrasi kavramı, bürokrasiye yönelik farklı kuramsal yaklaşımlar, bürokrasi-siyaset ilişkileri, bürokratik kurumlar ve bürokratik davranışları kapsayan temel bir anlayış kazandırabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bürokrasiye dönük genel kuramlara hakim olur.
  • Türkiye bürokrasisinin ayrıksı özelliklerine hakim olabilecekler
Dersin İçeriği Patrimonyal bürokrasi; hukuki-rasyonel bürokrasi; rasyonel-üretken bürokrasi; Osmanlı`dan günümüze Türkiye bürokrasisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeryüzündeki yönetim biçimleri Kaynaklardaki ilgili bölüm
2 Bürokrasi nedir? Tarihçesi, oluşumu. devlet türlerine göre farklılaşması. Kaynaklardaki ilgili bölüm
3 Örgüt teorileri, bilimsel yönetim, insan ilişkileri, sistem yaklaşımları Kaynaklardaki ilgili bölüm
4 Bürokrasi özellikleri ve çeşitleri, patrimonyal hukuki rasyonel ve rasyonel üretken bürokrasi Kaynaklardaki ilgili bölüm
5 Marx, Hegel ve liberal düşüncede bürokrasi anlayışları Kaynaklardaki ilgili bölüm
6 Weber’e göre bürokrasi kuramı, otorite, meşrutiyet, örgütlenme, bürokrasinin eleştirisi Kaynaklardaki ilgili bölüm
7 Ara Sınav Ara sınav ilk altı haftanın tüm konularını içerecek şekilde olacaktır.
8 Bürokrasi ve yönetim süreçleri (POSDCORB) Kaynaklardaki ilgili bölüm
9 Bürokrasi ve siyaset, bürokrasinin gelişmişlikle ve demokrasiyle ilişkileri Kaynaklardaki ilgil bölüm
10 Bürokrasinin denetimi, e-bürokrasi Kaynaklardaki ilgili bölüm
11 Yeni yönetim anlayışı (Verimlilik-hesap verme-vatandaş odaklılık-şeffaflık) Kaynaklardaki ilgili bölüm
12 Osmanlıda bürokrasi Kaynaklardaki ilgili bölüm
13 Cumhuriyet dönemi bürokrasisi Kaynaklardaki ilgili bölüm

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
2. Akyıldız, Ali, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.
3. Aykaç, Burhan, Durgun, Şenol, Yayman, Hüseyin, Türkiye’de Kamu Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012.
4. Findley, Carter Vaughan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform Babıâli, 1789-1922, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2014.
5. Heper, Metin, Bürokratik Yönetim Geleneği: Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Gelişimi ve Niteliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî İlimler Fakültesi Yayın No. 23, Ankara, 1974.
6. Heper, Metin, Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1977
7. Şaylan, Gencay, Türkiye’de Kapitalizm, Bürokrasi ve Siyasi İdeoloji, Verso Yayınları, Ankara, 1986.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 26 26
Toplam İş Yükü 125