AKTS - Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM302 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Çağkan Sayın
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere bürokrasi kavramı, bürokrasiye yönelik farklı kuramsal yaklaşımlar, bürokrasi-siyaset ilişkileri, bürokratik kurumlar ve bürokratik davranışları kapsayan temel bir anlayış kazandırabilmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bürokrasi kavramının farklı anlamlarının ve bu kavrama yönelik farklı kuramsal kavrayışların bilinmesi.
  • Bürokrasinin davranışsal ve yapısal özelliklerinin bilinmesi.
  • Bürokrasi ve siyaset ilişkilerini analitik olarak değerlendirilebilmesi
  • Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bürokrasilerinin temel özelliklerinin ve farklılıklarının karşılaştırılabilmesi.
  • Türkiye bürokrasisinin tarihsel aşamaları, temel sorunları, bunları gidermeye yönelik reform çalışmaları ve bazı reformların neden başarısız olduğunun değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği Patrimonyal bürokrasi; hukuki-rasyonel bürokrasi; rasyonel-üretken bürokrasi; Osmanlı`dan günümüze Türkiye bürokrasisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bürokrasi kavramı Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
2 Modern bürokrasinin tarihsel gelişimi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
3 Klasik liberal kuram ve Bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
4 Liberal çoğulcu yaklaşım ve bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
5 Seçkinci kuram, korporatizm ve bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
6 Marksist kuram ve bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
7 Ara sınav
8 Weber ve bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
9 Weber ve bürokrasi Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
10 Bürokrasi ve iktidar Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
11 Modern yaklaşımlar ve klasik yaklaşımların revizyonu Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
12 Türkiye'de bürokrasi-siyaset ilişkileri (Osmanlı Mirası; tek parti dönemi) Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
13 Türkiye'de bürokrasi siyaset ilişkileri ( 1961 anayasası; 1980'ler) Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
14 Türkiye'de bürokrasi-siyaset ilişkileri (1990'lar, ordu ve siyasal vesayet) Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
15 Türkiye'de bürokrasi ve siyaset ilişkileri (2000'ler ve AKP) Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Eryılmaz, Bilal. 2002. Bürokrasi ve Siyaset. Bürokratik Devletten Etkin Yönetime. İstanbul: ALFA.
Diğer Kaynaklar 2. Beetham, David. 1996. Bureaucracy. Buckingham: Open University Press.
3. Weber, Max. 2002. Sosyoji Yazıları. İstanbul: İletişim. (syf. 290-325)
4. Weber, Max. 2012. Bürokrasi ve Otorite. İstanbul: Adres Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125