AKTS - Siyaset Psikolojisi

Siyaset Psikolojisi (KAM318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Siyaset Psikolojisi KAM318 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Korhan Mühürcüoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı KAM 318 Siyaset Psikolojisi seçmeli dersi 18. Yüzyıl’dan itibaren demokratikleşme eğilimleri neticesinde siyasal aktör olarak büyük öneme sahip olmaya başlayan halkın davranış biçimini ve iktidarla olan ilişkisini inceler. Özellikle 2. Dünya Savaşı senelerinde hakim olan faşist/totaliter ideoloji ve rejimlerin kitle psikolojisi üzerinden incelendiği klasik metinleri dikkate alır. Bu bağlamda, öğrenciler Gustave Le Bon, Sigmund Freud, Erich Fromm, Hannah Arendt gibi önemli düşünür ve psikanalistlerin metinlerine çalışacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset bilimi disiplininin teorik yaklaşımlarının anlar
  • Siyaset bilimi disiplini içerisindeki tartışmaları daha iyi temellendirmeyi sağlayan psikolojik teorileri anlar.
Dersin İçeriği Kimlikler; grup davranışı; liderlik kültleri; oy verme davranışları; medya etkisi; etnik çatışma; milliyetçilik; toplumsal hareketler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş İzlence
2 Kalabalıklar Üzerine Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, (İstanbul: Say Yayınları, 2018).
3 Faşizmin Kitle Psikolojisi Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi, (İstanbul: Say Yayınları, 2015). Sigmund Freud, Savaş ve Ölüm Üzerine, (İstanbul: Oda Yayınları, 2018).
4 Faşizm, Totaliter Devlet, Demokrasi ve Özgürlük Üzerine Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış, (İstanbul: Say Yayınları, 2015).
5 Kötülüğün Sıradanlığı Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs’te, (İstanbul: Metis Yayınları, 2009). Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 3: Totalitarizm, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).*
6 Baskıcı Rejimler Karşısında Birey Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, (İstanbul: OkuyanUs Yayınları, 2009).
7 Ara Sınav
8 Ara Sınav
9 Faşist Rejimlerin Kurbanları Üzerine Bernhard Schlink, Okuyucu, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1997). Film: The Reader (https://www.imdb.com/title/tt0976051/?ref_=fn_al_tt_1)*
10 Psikanalize Genel Bir Bakış Ders notları
11 Uygarlığın Huzursuzluğu (I) Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, (İstanbul: Metis Yayınları, 1999).
12 Uygarlığın Huzursuzluğu (II) Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, (İstanbul: Metis Yayınları, 1999)
13 Dinle küçük adam! Wilhelm Reich, Dinle Küçük Adam, (İstanbul: Cem Yayınları, 2018).
14 Sonuç Dersin gözden geçirilerek tamamlanması.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. - Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, (İstanbul: Say Yayınları, 2018).
2. - Sigmund Freud, Kitle Psikolojisi, (İstanbul: Say Yayınları, 2015).
3. - Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış, (İstanbul: Say Yayınları, 2015).
4. - Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı: Adolf Eichmann Kudüs’te, (İstanbul: Metis Yayınları, 2009).
5. - Hannah Arendt, Totalitarizmin Kaynakları 3: Totalitarizm, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2014).
6. - Viktor E. Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, (İstanbul: OkuyanUs Yayınları, 2009).
7. - Bernhard Schlink, Okuyucu, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1997).
8. - Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, (İstanbul: Metis Yayınları, 1999).
9. - Sigmund Freud, Savaş ve Ölüm Üzerine, (İstanbul: Oda Yayınları, 2018).
10. - Wilhelm Reich, Dinle Küçük Adam, (İstanbul: Cem Yayınları, 2018).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 60
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125