AKTS - Yurttaşlık ve Sivil Toplum

Yurttaşlık ve Sivil Toplum (KAM313) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yurttaşlık ve Sivil Toplum KAM313 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Siyaset Bilimi Kuramında siyasetin en temel aktörleri olan yurttaşlar her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Geleneksel anlamda devlet, siyasal yapılar ve siyasal ilişkiler belirgin bir yurttaş tanımına ve kabulün dayanmaktadır. Ancak, günümüzde yaşanan karmaşık süreçler bu kabulleri derinden etkilemektedir. Her şeyden önce yurttaşların kamusal alanı devlet, diğer aktör ve yapılarla paylaştığı, yurttaşların sivil toplumun aktif birer üyesi olarak bu alanı kullanma gücüne eriştikleri görülmektedir. Yani yurttaşlık kavramı sivil toplum süreçleri ile doğrudan ilişkili hale gelmektedir. Bu sebeple bu ders kapsamında yurttaşlık ve sivil toplum kavram ve uygulamaları arasındaki ilişkiler incelenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin kamusal alan, devlet ve sivil toplum arasındaki ilişki konusunda farkındalık ve kavrayış geliştirmesi.
Dersin İçeriği Özgürlük; otorite; sivil toplum; sivil toplum kuramları; Türkiye`de sivil toplum.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders No. Ders Tarihi Ders İçeriği 1 1 Ekim 2009 Yurttaşlık Kavramının Tarihsel Evrimi 2 8 Ekim 2009 Yurttaşlık Kavramının Ele Alınışında Farklı Felsefi Yaklaşımlar 3 15 Ekim 2009 Devlet, Rejim, Demokratikleşme ve Yurttaşlık Kavramları 4 22 Ekim 2009 Sivil Toplum Kavramının Tarihsel Seyri 29 Ekim 2009 Cumhuriyet Bayramı Tatili 5 5 Kasım 2009 Yurttaşlık, Siyasal Katılma ve Sivil Toplum 7 12 Kasım 2009 Ara Sınav 8 19 Kasım 2009 Katılımcı Demokrasi, Yurttaşlık ve Sivil Toplum 26 Kasım 2009 Kurban Bayramı Tatili 9 3 Aralık 2009 Sivil Toplum, Sosyal Hareketler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 10 10 Aralık 2009 Günümüzde Sivil Toplum Kuruluşları ve İşlevleri 11 17 Aralık 2009 Küreselleşme, Teknolojik Gelişme, Sivil Toplumun Farklı Yüzleri 12 24 Aralık 2009 Sunumlar 13 31 Aralık 2009 Sunumlar 14 7 Ocak 2009 Sunumlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Üstel, F. Yurttaşlık ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 20
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 80
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0