AKTS - Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku (KAM424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Hukuku KAM424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin kapsamı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplini ile aşinalık kazanması, bölgesel çalışmalar altında incelenen Avrupa Birliği hakkında bilgi edinerek disiplinler arası bir yaklaşımın benimsenmesine uygun olarak tasarlanmıştır. Bu derste, Avrupa Birliği’nin kurulmasındaki düşünsel altyapı, tarihçesi, ilgili anlaşmalar, kurumları, işleyişi, genişlemeler, Avrupalılaşma etkisi ve kısaca Türkiye ile ilişkileri ele alınacaktır. Birincil ve ikincil mevzuat ile AB organlarının işleyişini kavramak, AB’nin etki alanını tanımlamakta esas teşkil edecektir. Aynı zamanda AB hukukunun kaynaklarını öğrenerek Birliğin işleyişi hakkında edindiği bilgiler sayesinde egemenlik kavramı çerçevesinde değerlendirmeler yapabilecektir. AB’nin kurumları ve bunların işleyişini öğrenirken üye ülkelerin ve AB vatandaşlarının Birlik içindeki temsilini daha iyi anlayarak Türkiye’nin üyelik yolunda attığı adımları daha somut şekilde irdeleyebilecektir
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset Bilimi’nin Uluslararası İlişkiler disipliniyle ortak alanını tanır, Avrupa Birliği’nin tarihçesini öğrenir ve küresel bir güç olarak AB’nin oluşumunu, kurumsal yapısını ve birincil ve ikincil hukuk kaynaklarını öğrenir
  • AB’nin güncel sorunlarına odaklanarak işleyişi hakkında bilgi sahibi olur ve AB’nin Türkiye ile ilişkisini tarihsel gelişmeler ve güncel meseleler ışığında tartışabilir
Dersin İçeriği Avrupa Birliği`nin kuruluşu; Avrupa Birliği`nin kurumsal yapısı; Avrupa Birliği hukukun temel kavram ve prensipleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB’nin Kuruluş Felsefesi Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
3 AB’nin Kurucu Antlaşmaları Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
4 AB’de Reform: Lizbon Antlaşması Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
5 AB Hukukunun Birincil ve İkincil Kaynakları Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
6 AB’nin Kurumları Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
7 AB Kurumlarının İşleyişi Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
8 Ara Sınav
9 AB’de Genişlemeler Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
10 AB’de Genişlemeler Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
11 AB-Türkiye İlişkileri Tarihçesi Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
12 Avrupalılaşma etkisi ve Türkiye Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
13 Türkiye-AB İlişkileri Yakın Dönem Ders kitaplarındaki ilgili bölüm
14 AB’de Güncel Sorunlar, COVID 19 Salgını, AB’nin geleceği ve Türkiye Ders kitaplarındaki ilgili bölüm

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı web sitesi. http://www.ab.gov.tr/
Ders Kitabı 2. Özsunay, E. (2015). Avrupa Birliği Hukuku. İstanbul: Vedat.
3. Akçay, B. ve Göçmen, İ. (ed.s). (2014). Avrupa Birliği. İstanbul: Seçkin.
4. Rıdvan Karluk. (2014). Avrupa Birliği. İstanbul: Beta.
5. Akçay, B., Kahraman, S. ve Baykal, S. (2008). Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler. Ankara: Seçkin.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 5 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 125