AKTS - Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa Birliği Hukuku (KAM424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Avrupa Birliği Hukuku KAM424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, Avrupa Birliği’nin kurulmasındaki düşünsel altyapı, tarihçesi, ilgili anlaşmalar, kurumları, işleyişi, etki alanı ve Türkiye ile ilişkileri ele almayı amaçlamaktadır. Birincil ve ikincil mevzuat ile AB organlarının işleyişini kavramak, AB’nin etki alanını tanımlamakta esas teşkil edecektir. Ders AB hukukunu, işleyişini ve etki alanını kavramak için gerekli donanımı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; AB’nin felsefesini, işleyişini, etki alanını ve Türkiye ile ilişkilerini kavrayarak Avrupalılaşma etkisi ve AB’nin geleceği ile ilgili yorum yapabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Avrupa Birliğinin dünya politikasındaki yerini tanımlar, 2) Avrupa Birliğini diğer uluslararası örgütlerden ayıran temel özellikleri analiz eder, 3) Avrupa Birliği politikalarının hangi süreçlerde şekillendiğini açıklar, 4) Avrupa Birliğinin yapısını ve işleyişini açıklar 5) Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin gelişim sürecini bilir, 6) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Avrupa ülkelerinde yürütülen tartışmaları analiz eder, 7) Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine Türkiyede yürütülen tartışmaları bilir ve yorumlar, 8) Türkiyenin muhtemel AB üyeliğinin sonuçlarını Türkiye ve AB açısından değerlendirir
Dersin İçeriği Avrupa Birliği`nin kuruluşu; Avrupa Birliği`nin kurumsal yapısı; Avrupa Birliği hukukun temel kavram ve prensipleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
2 AB'nin Kuruluş Felsefesi Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
3 AB'nin Kurucu Antlaşmaları Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
4 AB Hukukunun Temel Prensipleri Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
5 AB Hukukunun Birincil Kaynakları Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
6 AB Hukukunun İkincil Kaynakları Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
7 AB Kurumları Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
8 Ara Sınav
9 AB Kurumlarının İşleyişi Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
10 Karar Alma Mekanizmaları Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
11 Genişlemeler Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
12 Genişlemeler (Devam) Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
13 Türkiye'nin Üyeliği, Avrupalılaşma ve AB Hukuku Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
14 AB Hukukunda Güncel Sorunlar Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
15 Lizbon Antlaşması ve AB'nin Geleceği Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Belgin Akçay ve İlke Göçmen (ed.s). 2014. Avrupa Birliği. Seçkin Yayıncılık: İstanbul.
2. Rıdvan Karluk. 2014. Avrupa Birliği. Beta Yayıncılık: İstanbul.
3. Ergun Özsunay. 2015. Avrupa Birliği hukuku ve Türkiye-AB ilişkileri. İstanbul: Vedat Kitapçılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 2 7 14
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125