AKTS - Çevre Politikası

Çevre Politikası (KAM416) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çevre Politikası KAM416 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çevre olgusu, çevre korumanın önemi, çevre sorunları ve çözüm yolları, çevre-insan ilişkileri, çevre yönetimi, ulusal ve uluslararası çevre hareketleri, temel çevre yasaları ve Türkiye’de çevre politikaları.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre Politikası ve çevre sorunları ile ilgili temel kavramları bilirler.
  • Çevre yönetimine ilişkin uluslararası işleyişi anlayıp analiz edebilirler.
  • Çevresel sorunların hukuk ve ekonomi ile ilişkisini kavrayabilirler.
  • Çevre yönetimine ilişkin ulusal işleyişi anlayıp analiz edebilirler.
  • Çevre meselesinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği aşamaları bilirler ve günümüz siyasal düzeninin oluşumuna etkisini analiz edebilirler.
Dersin İçeriği Çevre ve iktisadi gelişme; çevre ve siyaset.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1 Derse Giriş 2 Çevre olgusu; doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar 3 Çevre korumanın önemi 4 Çevre-İnsan İlişkileri: Nüfus, Doğal Kaynaklar ve Beslenme 5 Çevre-İnsan İlişkileri: Beslenme, Enerji ve Kirlenme 6 Çevre Değerleri ve Çevre Sorunları: Hava, Toprak ve Su 7 Çevre Değerleri ve Çevre Sorunları: Gürültü, Biyolojik Çeşitlilik, Kültürel Çevre 8 Ara sınav 9 Küresel Isınma, Küresel İklim Değişikliği ve Ekolojik Sonuçları 10 Ozon Tabakasının İncelmesi ve Ekolojik Sonuçları 11 Çevre yönetiminde taşıma kapasitesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)nin önemi 12 Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve tarihi süreç içinde gelişimi 13 Çevre koruma konusunda çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STKlar) 14 Temel Çevre Yasalarının Amaç ve İlkeleri, Çevre Konusunda Uluslararası Anlaşmalar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Keleş, R., Hamamcı, C. ve Çoban, A. 2009, Çevre Politikası, 6. Baskı, İmge Kitabevi: İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi. X
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0