AKTS - Kentsel Siyaset

Kentsel Siyaset (KAM404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kentsel Siyaset KAM404 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentsel siyaset dersi kapsamında kent ve kentleşme kavramları tanımlandıktan sonra kentlerin doğuşu, gelişimi ve kentleşmenin siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara yansımaları kent kuramları çerçevesinde ele alınacaktır. Sonrasında kent planlama kuramları detaylı bir şekilde irdelenecek ve kentlerin kalkınma ile ilişkisi azgelişmişlik ve bağımlılık kavramları çerçevesinde değerlendirilecektir. Küreselleşmenin kentlere etkisi, yarattığı sosyal adaletsizlikler ve bu adaletsizliklerin toplumsal cinsiyet temelli analizi dersin kapsamında yer alacaktır. Ara sınav sonrasında kentte yoksulluk, soylulaştırma ve gecekondaşma tartışmalarına hakim olunacak ve Türkiye’de kentleşme politikalarına odaklanılacaktır. Dersin son haftasında ise yeni ve alternatif kentsel politikalar üzerinde durulacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kent, kentleşme kavramlarını tanımlayabilecek ve kent ve kentsel planlama kuramlarını bilecek.
  • Küreselleşme bağlamında kent, sosyal adalet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi çözümleyebilecek.
  • Türkiye’deki kentleşme politikasının tarihçesini ve gelişimini analiz edebilecek.
Dersin İçeriği Kent; siyaset; mekan ve iktidar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı
2 Kent Nedir? Kentleşmenin Gelişimi ve Nedenleri Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. Bs., Ankara: İmge Yay, 47-57. Castells, M. (1979). The Urban Question, Londra: Edward Arnold Pub, 9-38. Ek okuma: Hatt, P. K., Reiss, A. J. & Jr. (2002). “Kentsel Yerleşimlerin Tarihi”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 27-36.
3 Kent Kuramları Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. Bs., Ankara: İmge Yay, 133-153. Mossberge, K. (2009). “Urban Regime Analysis”, Davies, J. & Imbroscio, D. (der.). Theories of Urban Politics, London: Sage Publications, 40-54.
4 Kentsel Planlama Kuramları Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. Bs., Ankara: İmge Yay, 155-175. Şengül, T. (2007). “Planlama Paradigmalarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Kentsel Planlama Kuramları içinde, M. Ersoy (der.), Ankara: İmge Yay, 59-113.
5 Kentleşme ve Kalkınma Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. bs., Ankara: İmge Yay, 57-71. Castells, M. (1979). The Urban Question, Londra: Edward Arnold Pub, 39-63.
6 Kent, Sosyal Adalet ve Küreselleşme Şengül, T. (2001). “Sosyal Adalet, Kent Mekanı ve Küreselleşme”, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Yay., 8. Bölüm. Sassen, S. (2000). “The Global City: Strategic Site/New Frontier,” American Studies, 41:2/3, 79-95. Ek okumalar: Harvey, D. (2002). “Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 215-249. Harvey, D. (2010). Sermayenin Mekanları, Sel: İstanbul, 7. ve 10. Bölümler.
7 Kent ve Toplumsal Cinsiyet Mackenzie, S. (2002). “Kentte Kadınlar”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 249-285. Erman T. (2014). “Kentin Kıyısında Kadın Olmak: Gecekondudan TOKİ Kentsel Dönüşüm Sitesine Geçişte Kadın Deneyimleri”, F.Ş. Cantek, Kenarın Kitabı Arada Kalmak Çeperde Kalmak, Ankara: İletişim Yay., 89-119.
8 Ara Sınav
9 Gecekondulaşma, Soylulaştırma ve Yoksulluk Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. bs., Ankara: İmge Yay, 541-584. Smith, N. (2006). “Yeni Küresellik, Yeni Șehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaștırma, Planlama, 2, 13-27. Kaygalak, S. (2001). “Yeni Kentsel Yoksulluk: Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması”, Praksis, 2, 124- 172.
10 Türkiye’de Kentleşmenin Tarihsel Gelişimi ve Siyaset Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. bs., Ankara: İmge Yay, 76-102 Tekeli, I. (2011). “Kent, kentli hakları, kentleşme ve kentsel dönüşüm”, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 27-48. Ek okuma Penpecioglu, M. (2013). “Urban Development Projects and the Construction of Neo-liberal Urban Hegemony: The case of Izmir”, METU Journal of Faculty of Architecture, 30 (1), 165-189.
11 Kentsel Siyaset ve Yerel Yönetimler Şengül, T. (2001). “Yerel Yönetim Kuralları: Yerel Yönetimden Yönetişime”, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: Imge Yay., 2. Bölüm. Ersoy, M. (1991). “Relations Between Central and Local Governments in Turkey: An Historical Perspective", Public Administration and Development, 12(4), 325-41. Özden, P. P. (2001). “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 255-269.
12 Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları Ünal, Y. (2015). Türk Şehir Planlama Hukukunun Dünü-Bugünü 1985-2015, İstanbul: Legal Yayıncılık. Özden, P. P. (2006). " Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 35, 215-233. Film Gösterimi: Ekümenepolis: Ucu olmayan Şehir (2011) – Yönetmen: İmre Azem.
13 Yeni Kentsel Politikalar Mümkün mü? MacLeod, G. & Jones, M. (2011). “Renewing Urban Politics”, Urban Studies, 48(12) 2443–2472.
14 Değerlendirme ve Kapanış

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, 18. Bs., Ankara: İmge Yay, 47-57.
2. Castells, M. (1979). The Urban Question, Londra: Edward Arnold Pub, 9-38.
4. Mossberge, K. (2009). “Urban Regime Analysis”, Davies, J. & Imbroscio, D. (der.). Theories of Urban Politics, London: Sage Publications, 40-54.
5. Şengül, T. (2007). “Planlama Paradigmalarının Dönüşümü üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme”, Kentsel Planlama Kuramları içinde, M. Ersoy (der.), Ankara: İmge Yay, 59-113.
6. Şengül, T. (2001). “Sosyal Adalet, Kent Mekanı ve Küreselleşme”, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: İmge Yay., 8. Bölüm.
7. Sassen, S. (2000). “The Global City: Strategic Site/New Frontier,” American Studies, 41:2/3, 79-95.
8. Harvey, D. (2002). “Toplumsal Adalet Postmodernizm ve Kent”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 215-249.
9. Harvey, D. (2010). Sermayenin Mekanları, Sel: İstanbul, 7. ve 10. Bölümler.
10. Mackenzie, S. (2002). “Kentte Kadınlar”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 249-285.
11. Erman T. (2014). “Kentin Kıyısında Kadın Olmak: Gecekondudan TOKİ Kentsel Dönüşüm Sitesine Geçişte Kadın Deneyimleri”, F.Ş. Cantek, Kenarın Kitabı Arada Kalmak Çeperde Kalmak, Ankara: İletişim Yay., 89-119.
12. Smith, N. (2006). “Yeni Küresellik, Yeni Șehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaștırma, Planlama, 2, 13-27.
13. Kaygalak, S. (2001). “Yeni Kentsel Yoksulluk: Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması”, Praksis, 2, 124- 172.
14. Tekeli, I. (2011). “Kent, kentli hakları, kentleşme ve kentsel dönüşüm”, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 27-48.
16. Şengül, T. (2001). “Yerel Yönetim Kuralları: Yerel Yönetimden Yönetişime”, Kentsel Çelişki ve Siyaset, Ankara: Imge Yay., 2. Bölüm.
17. Ersoy, M. (1991). “Relations Between Central and Local Governments in Turkey: An Historical Perspective", Public Administration and Development, 12(4), 325-41.
18. Özden, P. P. (2001). “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Yerel Yönetimlerin Rolü Üzerine Düşünceler ve İstanbul Örneği”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 255-269.
19. Ünal, Y. (2015). Türk Şehir Planlama Hukukunun Dünü-Bugünü 1985-2015, İstanbul: Legal Yayıncılık.
20. Özden, P. P. (2006). " Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 35, 215-233.
22. MacLeod, G. & Jones, M. (2011). “Renewing Urban Politics”, Urban Studies, 48(12) 2443–2472.
Diğer Kaynaklar 3. Hatt, P. K., Reiss, A. J. & Jr. (2002). “Kentsel Yerleşimlerin Tarihi”, A. Alkan, B. Duru (Der. ve Çev.), 20. Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, Ankara, 27-36.
15. Penpecioglu, M. (2013). “Urban Development Projects and the Construction of Neo-liberal Urban Hegemony: The case of Izmir”, METU Journal of Faculty of Architecture, 30 (1), 165-189.
21. Film Gösterimi: Ekümenepolis: Ucu olmayan Şehir (2011) – Yönetmen: İmre Azem.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 65
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125