AKTS - Kalkınma Politikaları

Kalkınma Politikaları (KAM413) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kalkınma Politikaları KAM413 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Asuman Özgür Keysan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kalkınma sadece gelişmiş ülkeleri değil azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ve bu ülkelerin vatandaşlarının gündelik yaşam pratiklerini de şekillendiren önemli bir konudur. Kalkınmayı ekonomik anlam ile sınırlandırılıp ülkelerin refah düzeyini artırmak olarak tanımladığımızda kavramın diğer boyutları gözden kaçmaktadır. Dersin temel amacı kalkınma kavramının kapitalist sistem ve piyasa ile olan yakın ilişkisini analiz ettikten sonra neoliberal kalkınma anlayışına alternatif yaklaşımları ortaya koymaktır. Ayrıca ders kalkınma politikaların belirlenmesinde aktif rol üstlenen IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşları inceleyerek Türkiye örneğine odaklanacaktır. Kalkınmanın toplumsal cinsiyet ve çevre politikaları ile ilişkisi ders kapsamında yer alan konu başlıklarındandır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı kalkınma modelleri üzerine olan görüşleri karşılaştırabilirler.
  • Kalkınma politikalarına yönelik olarak uluslararası kuruluşların rolünü tespit edebilirler.
  • Türkiye’de uygulanan kalkınma politikalarını analiz edebilirler
Dersin İçeriği Kalkınma politikası kavramı ve prensipleri; 1961 sonrası planlı döneme geçiş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş ve Tanışma
2 Kalkınma nedir? Ercan, F. (2003) “Giriş”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 15-24. Yanar R. (2014) “Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve Kalkınma Sürecini Belirleyen Etkenler”, icinde Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma, Ed S. Bekmez, Ankara: Efil Yayınları, 1-16.
3 Kapitalist Kalkınma ve Modernizm Ercan, F. (2003) “Kapitalizm diğer Toplumlarla İlişkiye Giriyor ve Evrimci Teorinin Tanımladığı Öteki”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 63-97. Toksoz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları, 11-47.
4 Kapitalist Kalkınma, Neoliberalizm ve Piyasa Ercan, F. (2003) “Gelişme Yazınının Üçüncü Aşaması Neoliberal Pazar Yönelimli bir Dünya”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 109-124. Toksoz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları, 11-47.
5 Kapitalist Kalkınma Yazınına Getirilen Eleştiriler: Bağımlılık Okulu ve Dünya Sistemi Yaklaşımı Ercan, F. (2003) “Gelişme Yazınının Üçüncü Aşaması Neoliberal Pazar Yönelimli bir Dünya”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 125-144.
6 Kapitalist Kalkınma Yazınına Getirilen Eleştiriler: Alternatif Kalkınma Yaklaşımları Ercan, F. (2003) “”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 183-227. Toksoz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları, 23-47.
7 Neoliberalizm, Küreselleşme ve Azgelişmişlik Şenses F. (2004). “Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC Working Paper in Economic, 1-27.
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Kuruluşların Kalkınmaya Bakışı
10 Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Yücel, Y. (2016). “Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet”, içinde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Editor: F. Saygılıgil, Ankara: Dipnot Yayınları. Coleman, I. (2004). “The Payoff from Women’s Rights”. Foreign Affairs. pp. 80-95. Toksoz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları, 48-85.
11 Kalkınma ve Çevre Politikaları: Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları Ozmehmet, D. E. (2008). “Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3 (12), 1853-1876.
12 Türkiye’de Kalkınma Ajansları Berber, M., & Çelepçi, E. (2005). “Türk bölgesel kalkınma politikalarında yeni arayışlar: Kalkınma ajansları ve Türkiye’de uygulanabilirliği”. Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 1-14. Ertugal E. (2017). ‘Challenges for Regional Governance in Turkey: The Role of Development Agencies’, METU Journal of the Faculty of Architecture 34(2): 203-224.
13 Değerlendime ve Kapanış

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ercan, F. (2003) “Giriş”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 15-24.
2. Yanar R. (2014) “Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve Kalkınma Sürecini Belirleyen Etkenler”, icinde Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma, Ed S. Bekmez, Ankara: Efil Yayınları, 1-16.
3. Ercan, F. (2003) “Kapitalizm diğer Toplumlarla İlişkiye Giriyor ve Evrimci Teorinin Tanımladığı Öteki”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 63-97.
4. Toksoz, G. (2011). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları, 11-47.
5. Ercan, F. (2003) “Gelişme Yazınının Üçüncü Aşaması Neoliberal Pazar Yönelimli bir Dünya”, Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Ankara: Bağlam Yayıncılık, 109-124.
6. Şenses F. (2004). “Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?”, ERC Working Paper in Economic, 1-27.
7. Yücel, Y. (2016). “Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet”, içinde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Editor: F. Saygılıgil, Ankara: Dipnot Yayınları.
8. Coleman, I. (2004). “The Payoff from Women’s Rights”. Foreign Affairs. pp. 80-95.
9. Ozmehmet, D. E. (2008). “Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 3 (12), 1853-1876.
10. Berber, M., & Çelepçi, E. (2005). “Türk bölgesel kalkınma politikalarında yeni arayışlar: Kalkınma ajansları ve Türkiye’de uygulanabilirliği”. Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 1-14.
11. Ertugal E. (2017). ‘Challenges for Regional Governance in Turkey: The Role of Development Agencies’, METU Journal of the Faculty of Architecture 34(2): 203-224.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilir. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranmasını, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınmasını ve kamu yönetiminde işleyişin bilinmesini sağlar. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunmasını sağlar.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesidir.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesidir.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesini sağlar.
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesidir.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranmasıdır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125