AKTS - İdari Yargı

İdari Yargı (KAM423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İdari Yargı KAM423 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. anıl çekiç
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kara Avrupa´sı sisteminde idare hukukunun kapsamı Kamusal alanının sınırlarının tespiti İdari teşkilatın, idari personelin ve idari malların tespiti, İdarenin yargısal denetiminin gerekliliği, idari davalar, idari yargılama usulü
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdare ve idare hukukuna ilişkin temel kavramları bilir. 2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. 6) İdarenin mallarını ve personelini yönetir
Dersin İçeriği İdari yargının temel prensipleri; idare mahkemeleri ve işleyişleri; Türk idari yargısı; Türk idare mahkemelerinin organizasyon ve işleyişleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İdare ve İdare Hukuku Kavramı, Hukuk Devleti, İdari Teşkilata Hakim Olan İlkeler 2 Merkezi İdare Teşkilatı, Yerinden Yönetim Kuruluşları 3 İdari Usul Kavramı, İdari İşlem Kavramı, Bireysel İdari İşlemler 4 İdari İşlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri: İptal ve Yokluk, İdari işlemlerin yürürlüğe girmesi, idari kararların uygulanması. İdari Kararların sona ermesi 5 Düzenleyici idari işlemler 6 İdari sözleşmeler 7 Kamu hizmeti, Kolluk, Kamu görevlileri 8 Kamu Malları, İdarenin Sorumluluğu 9 Vize Sınavı 10 Yargısal denetimin amacı, yargısal denetim sistemleri ve türkiye´de idarenin yargısal denetimi, İdari yargı kuruluşları ve hakimlik mesleği, İdari yargının görev alanı 11 Yargı yolu uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlık Mahkemesi, idari dava kavramı . 12 İptal davası, İptal nedenleri, Tam yargı davası, Tam yargı davasında sorumluluk nedenleri 13 İdari yargılama usulününü özellikleri, idari yargıda görev ve yetki, idari davalarda taraflar, süreler, 14 Sürelerin hesaplanması, ek süreler, dava açılması ve sonuçları, idari yargıda taraf istekleri, kanun yolları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. KALABALIK, Halil (2004) İdare Hukuku Dersleri, Değişim İstanbul
2. GÖZLER, Kemal (2006), İdare Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0