AKTS - Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku (KAM426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Borçlar Hukuku KAM426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ersen Özsoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1) Borç kavramını tanımlar ve kaynaklarını ayırt eder. 2) Borç türleri ve taraflarını ayırt eder. 3) Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini açıklar. 4) Haksız eylem ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını örneklerle açıklar 5) Borçların ödenmesi ve ödenmemesinin ortaya çıkaracağı sonuçları analiz eder ve çözüm üretir. 6) Borçlar hukukuna ait bilgileri sosyal yaşamda nasıl kullanacağını somut örneklerle analiz eder.
Dersin İçeriği Borçlar hukukunun temel prensipleri ve kavramları; Türk borçlar hukuku ve gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi 2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler Aynı kaynak 3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk (kumar ve bahis borçları, evlenmeye aracılıktan doğan borçlar, ahlaki ödevlerden doğan borçlar, zamanaşımına uğramış borçlar) Aynı kaynak 4 Hukuki işlemden doğan borçlar 5 Sözleşme ve kuruluşu 6 Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği 7 Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması 8 Haksız fiilden doğan borçlar 9 ARASINAV 10 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar 11 Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi 12 Takas, Zamanaşımı savunması, İbra 13 Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart 14 Alacağın temliki, borcun yüklenmesi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Reisoğlu, Safa (2008), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İstanbul: Beta

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 15
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 55
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi. X
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0