AKTS - Devlet Muhasebesi

Devlet Muhasebesi (MLY302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Devlet Muhasebesi MLY302 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Devlet muhasebesi sistemleri ile Türkiye’de uygulanmakta olan devlet muhasebesi sisteminin tüm yönleriyle tanıtılması ve devlet muhasebesine ilişkin güncel sorunların değerlendirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütçe işlemleri ve süreçlerine ilişkin bilgilere sahip olunur.
  • Devlet muhasebesine ilişkin teorik bilgiler elde edilir.
  • Hesap planları ve hesapların işleyişi bilinir.
  • Bütçe hesaplarının işleyiş mantığı bilinir.
  • Türkiye'de uygulanan devlet muhasebe sistemi hakkında bilgi elde edilir.
Dersin İçeriği Devlet muhasebesinin tanımı, kapsamı, gelişim süreci ve yasal dayanakları; idari yapılanma; devlet muhasebesinde kullanılan hesaplar; tahsilat ve ödeme; raporlama işlemleri; devlet muhasebesinde sorunlar ve çözüm önerileri; Devlet İhale Kanunu ve işleyişi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bütçe işlemleri ve süreçleri İlgili kitapta ilgili bölümlerin okunması
2 Devlet muhasebesine ilişkin teorik bilgiler; devlet muhasebesi kavramı, devlet muhasebesinde kayıt usulleri, devlet muhasebesinin temel kavramları ve temel ilkeleri. İlgili kitapların ilgili bölümlerin okunması
3 Hesap planları ve hesapların işleyişi İlgili bölümlerin okunması
4 Dönen varlıklar ve uygulama İlgili kitapta ilgili bölümlerin okunması
5 Duran varlıklar ve uygulama İlgili bölümlerin okunması
6 Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve uygulama İlgili bölümlerin okunması
7 Öz kaynaklar ve uygulama ilgili bölümlerin okunması
8 Maliyet hesapları ve uygulama İlgili bölümlerin okunması
9 Bütçe hesapları ve işleyiş mantığı İlgili bölümlerin okunması
10 Çözümlü monografi uygulamaları İlgili konuların tekrarı
11 Devlet muhasebe sistemleri İlgili konuya ilişkin literatür taraması
12 Türkiye'de uygulanan devlet muhasebe sistemi İlgili kitap bölümlerinin okunması
13 Türkiye'de bütçe hesaplarının kapatılması İlgili kitap bölümünün okunması
14 Faaliyet raporları ve kesin hesap kanunu İlgili kitap bölümlerinin okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Çetiner, Ertuğrul vd. (2011);"Devlet Muhasebesi," Gazi Kitapevi, Ankara.
2. Çetinkaya, Özhan ve Zuhal Yıldırım (2006), Devlet Muhasebesi, Ekin Kitabevi. Karaaslan, E. (2006), Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 150