AKTS - Güncel Mali Sorunlar

Güncel Mali Sorunlar (MLY412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güncel Mali Sorunlar MLY412 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Duran Bülbül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı MLY412 Güncel Mali Sorunlar” dersinin amacı, dersi alan öğrencilerin, ülkenin güncel mali, ekonomik ve sosyal sorunlarını analiz edebilme, güncel istatistiki bilgilere ulaşabilmeyi öğrenme, mali sorunlar hakkında çözüm üretebilme yetilerine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda gerek akademik hayatlarında gerekse kamu – özel sektör çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları donanımı öğrencilere sağlamayı amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • dersi alan öğrencilerin, ülkenin güncel mali, ekonomik ve sosyal sorunlarını analiz edebilme, güncel istatistiki bilgilere ulaşabilmeyi öğrenme, mali sorunlar hakkında çözüm üretebilme yetilerine sahip olmaları
  • gerek akademik hayatlarında gerekse kamu – özel sektör çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları donanımı sağlar
Dersin İçeriği Mevcut finansal konuları, özellikle Türkiye ile ilgili teorik altyapı ile analiz etme; Türk bütçe sistemi uygulanması ve sonuçları, Türkiye'deki mali kamu kuruluşları, AB ve Türkiye, küresel finansal kriz ve maliye politikaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Açığı Türleri, Türkiye’nin Kamu Açıkları ve Gelişimi
2 Enflasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri
3 Resesyon Sorunu ve Çözüm Önerileri
4 Stagflasyon Sorunu ve Çözüm Önerileri
5 Kalkınma ve Bütçe Politikası
6 Gelir Dağılımı ve Bütçe Politikası
7 Türkiye’de Orta Gelir Tuzağı
8 ARA SINAV
9 Mali Uyum ve Mali Disiplin
10 Mali Kurallar
11 Yapısal Uyum ve Mali Politikalar
12 Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi
13 Hazine ve Merkez Bankası
14 İradi Bütçe Politikaları
15 Genel Tekrar
16 Final

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Öğrenciler, sadece öğretim üyesinin derste anlattıkları ve belirtilen kitaptan sorumlu tutulacaktır. Derslerde anlatılan konular hakkında daha geniş bilgi edinmek için birçok web sitesinden yararlanılabilinir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 125