AKTS - Kamu Ekonomisi

Kamu Ekonomisi (MLY322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kamu Ekonomisi MLY322 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Sinan Sönmez
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, gelişmiş ya da gelişmekte olan kapitalist bir ülke ekonomisinde modern devletin yeri ve işlevlerini çözümlemek için teorik altyapı sağlamayı amaçlamaktadr.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, bir toplumsal kurum olarak devleti, tarihsel, iktisadi, politik ve hukuksal boyutları ile değerlendirebilecektir
  • Mikroiktisat ve makroiktisat teorilerini ve kavramlarını, devleti, birey-devlet ilişkilerini açıklamakta kullanabilecektir,.
  • Siyasetin iktisadi çözümlemesini yapabilecektir,
  • Piyasa ve Kamu Ekonomisini karşılaştırmalı olarak çözümleyebilecektir,
  • Eğitim, Sağlık, Çevre Kirliliği gibi toplumsal sorunların ekonomideki önemini değerlendirebilecek.
  • Günlük gazetelerde ya da medyada her gün karşılaşılan kamu harcamaları ve vergilerle ilgili haberleri çok daha kolay anlayabilecektir.
Dersin İçeriği Kamu sektörü ve kamu ekonomisi; kamu kesiminin yapısı, bileşimi ve büyüklüğü; refah iktisadının temelleri; piyasa başarısızlıkları ve devlet müdahalesi; kamu malları ve sosyal mal teorisi; dışsallıklar; doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme; kamusal tercih teorisi; gelir dağılımı ve yeniden dağılımı; sosyal fayda-maliyet analizi; vergilemede

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Ekonomisine Giriş: Tarihsel Perspektif, Kapsam ve Paradigmalar T.Yay ve G.G. Yay(2007): Bölüm17, 23 / Rosen (1999): Bl.1-2
2 Devletin Varlığının İktisadi Mantığı: Piyasa Başarısızlıkları Teorisi Bulutoğlu (2004): Bl. 1-2 / Rosen (1999): Bl.3-4
3 Kamu Malları Teorisi Bulutoğlu(2004): Bl.1-2 Rosen (1999): Bl.5
4 Dışsallık ve Asimetrik Bilgi - Kamu Mallarına İlişkin Kısmi ve Genel Denge Modelleri Bulutoğlu (2004): Bölüm 2 / Rosen (1999): Bl. 6
5 Kamusal Karar Alma I: Sosyal Tercihler Teorisi (Normativ Analiz) Bulutoğlu (2004): Bl.4 / Akalın (2000): Bl.4 / Rosen (1999):Bl.7
6 Kamusal Karar Alma I: Sosyal Tercihler Teorisi (Normativ Analiz) Bulutoğlu (2004): Bl.4 / Akalın (2000): Bl.4 / Rosen (1999):Bl.7
7 Kamusal Karar Alma I: Kamusal Tercihler Teorisi (Positif Analiz) Bulutoğlu (2004):Bl.4 / Akalın (2000): Bl.4 / Yay ve Yay (2007):Bl.19 / Rosen (1999): Bl.7
8 1. Arasınav
9 Kamu Harcamalarının Yapısı ve Gelişimi Bulutoğlu (2004) / Akalın (2000): Bl.6 / Rosen (1999):Bl.7
10 Maliyet Fayda Analizi Bulutoğlu (2004) / Rosen (1999): Bl.12
11 Kamu Gelirlerinin ve Vergilerin Yapısı Bulutoğlu (2004) Rosen (1999):Bl.13-14
12 Vergilerin Yansıma Teorisi Bulutoğlu (2004):Bl.15-18
13 Vergilerin Yansıma Teorisi Bulutoğlu (2004):Bl.15-18
14 Maliye Politikası I: Kamu Harcamaları, Vergiler, Büyüme ve Enflasyon Yay ve Yay (2007): Bl. 20
15 genel tekrar
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Jonathan Gruber (2011): Public Finance and Public Policy, Worth Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 75
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi.
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması. X
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi.
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 37 37
Toplam İş Yükü 125