AKTS - Finansal Ekonometri

Finansal Ekonometri (FNCE518) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Ekonometri FNCE518 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye finansal ekonometride kullanılan kapsamlı bir dizi tekniği, ve bu tekniklerin pratik uygulamalarını tanıtır. Derste finansal bir veri setini analiz edebilecek ekonometrik altyapıyı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal zaman serisi verilerinin özelliklerini bilmek
  • Finans alanında kullanılan temel ekonometrik analizleri yapabilmek
  • Finansal ekonometrinin kavram, teori ve varsayımları kullanmak
  • Ekonometrik teknikleri kullanarak gerçek finansal verilere dayalı ampirik uygulamalar yürütebilmek
Dersin İçeriği Finansal problemlerin çözümünde ekonomik teori ve istatistiksel yöntemlerin kullanımı, finansal modellerin oluşturulması ve tahmini, volatilite tahmini, sermaye varlıklarını fiyatlama, portföy dağıtımı, riske göre düzeltilmiş getiriler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to Financial Econometrics and Statistics Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Finansal Değişkenlerin Olasılık Dağılımları ve Tanımlayıcı İstatistikleri Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Skotastik Süreçler ve Özellikleri Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Regresyon Analizi ve Temel Tahmin Yöntemleri Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Finansta Regresyon Uygulaması: Finansal Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Basit Regresyon - Çok Değişkenli Regresyon Ders kitabının ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Hipotez Testleri ve Güven Aralıkları Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Gölge Bağımsız Değişkenli Modeller Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Doğrusal Zaman Serisi Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Otoregresif (AR) Süreçler Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Finansal Zaman Serilerinde Birim Kök ve Durağanlık Analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
14 Durağan Olmayan Süreçler: Deterministik Trend ve Stokastik Trend Ders kitabının ilgili bölümleri
15 VAR Modelleri ve Granger Nedensellik Analizi Ders kitabının ilgili bölümleri
16 Sahte Regresyon, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Ders kitabının ilgili bölümleri
17 Sınav Öncesi Genel Tekrar
18 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri
1. Nilgün Çil Yavuz (2018). Finansal Ekonometri
2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques
2. Svetlozar Rachev ve Teo Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques
3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics
3. Cheng F Lee (2014). Handbook of Financial Econometrics and Statistics

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126