AKTS - Uygulamalı Ekonometri

Uygulamalı Ekonometri (ECON521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Ekonometri ECON521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Mustafa Can Küçüker
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amaçları öğrencilere 1) istatistiksel yöntemler kullanarak ekonomik ilişkileri modellemek, sınamak ve öngörüde bulunmayı öğretmek ve 2) bilgisayar uygulamalarıyla verilerin toplanması, analizi ve incelenmesi konularında deneyim kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonometrik analizlerde kullanılan veri çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak
  • ekonomi ve ilişkili alanlarda ekonometrik yöntemlerin model geliştirmede ve nedensel ilişkilerinin tahmininde nasıl kullanıldığını anlamak
  • ekonometrik modelleri sınamayı ve yorumlama becerisini elde etmek.
  • ekonometrik yazılım programlarıyla basit uygulamalar yapabilmek
Dersin İçeriği Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Bazı İstatistiksel Kavramların Gözden Geçirilmesi Gujarati, Giriş: ss. 1-13
2 Regresyon Çözümlemesi – Nedensellik, Korelasyon ve Veri Çeşitleri Gujarati, Bölüm 1: ss. 15-32
3 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Bazı Temel Bilgiler Gujarati, Bölüm 2: ss. 37-52
4 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
5 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu; Gujarati, Bölüm 3: ss. 58-105
6 Klasik Normal Doğrusal Regresyon Modeli Gujarati, Bölüm 4: ss. 107-113
7 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Sınaması Gujarati, Bölüm 5: ss. 119-133
8 İki Değişkenli Regresyon Analizi: Aralık Tahmini ve Hipotez Sınaması Gujarati, Bölüm 5: ss. 134-150
9 ARA SINAV
10 Eviews programına giriş Ders Notları
11 İki Değişkenli Regresyon Modelinin Uzantıları: Ölçü Birimi, Fonksiyonel Kalıplar Gujarati, Bölüm 6: ss. 164-193
12 Çoklu Regresyon Analizi: Tahmin Sorunu Gujarati, Bölüm 7: ss. 202-232
13 Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu Gujarati, Bölüm 8: ss. 248-263
14 Çoklu Regresyon Analizi: Çıkarsama Sorunu Gujarati, Bölüm 8: ss. 264-280
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Gujarati, Damodar N. (2003) Basic Econometrics, 4th Edition, New York and Boston: McGraw-Hill.
2. Gujarati, Damodar N. (2003) Temel Ekonometri, Literatür Kitabevi, McGraw-Hill.
Diğer Kaynaklar 3. Wooldridge, Jeffrey (2008) Introductory Econometrics: A Modern Approach (with Economic Applications), 4th Edition, Cengage Learning.
4. Peter J. Kennedy (1998) A Guide to Econometrics, 4th Edition, MIT Press.
5. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with Applications, 5th edition, Orlando, FL: Harcourt College Publishers.
6. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2001) Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, John Wiley and Sons, Inc.
7. Hill, R.C., Griffiths, W.E. and G. G. Judge (2000) Using Eviews For Undergraduate Econometrics, 2nd Edition, Wiley.
8. Asteriou, D. (2006) Applied Econometrics: A Modern Approach using EViews and Microfit, Palgrave-Macmillan.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek.
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 117