Muhasebe (ISL503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe ISL503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Zeki Yanık
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Muhasebenin niteliğini, kapsamını, ilke ve kavramlarını; muhasebe sisteminin ana unsurlarını ve günlük kayıtlar, yıl sonu envanter ve kapanış kayıtları ve finansal tabloların düzenlenmesi dahil olmak üzere, Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Standartları çerçevesinde muhasebe sisteminin işleyişini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebenin temel prensiplerini ve kavramlarını öğrenmek
  • Temel muhasebe teorilerini bilme ve modern teorilerle kıyaslayabilme
  • Muhasebede özellikli konuları kavrama
  • Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Uluslararası Muhasebe Standartları arasındaki farkı ortaya koyma
  • Finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme
Dersin İçeriği Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
2 Ticari Kar, Mali Kar Kavramları, Mali Kara Geçişe İlişkin Uygulamalar Kitabın İlgili Bölümleri
3 İlişkili Taraflar, Örtülü Sermaye Kazancı, Transfer Fiyatlandırması Kitabın İlgili Bölümleri
4 Stoklar Değerleme ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
5 Özel İnşaat İşlerine İlişkin Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
6 Bir Başkasının Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşlerinde (Yıllara Yaygın) Muhasebe Uygulaması Kitabın İlgili Bölümleri
7 Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Muhasebeleştirilmesi
8 Ara Sınav
9 Finansal Kiralama ve Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
10 Maddi Duran Varlıklar ve Özellikli İşlemler Kitabın İlgili Bölümleri
11 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Amortismanları Kitabın İlgili Bölümleri
12 İthalat İşlemleri ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
13 İhracat ve İhraç Kayıtlı Teslimlerde Muhasebeleştirme Kitabın İlgili Bölümleri
14 Dövizli İşlemlerde Özellikli İşlemler ve Muhasebesi Kitabın İlgili Bölümleri
15 Geçici Vergi ve Dönem Sonu Vergi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Kitabın İlgili Bölümleri
16 Dönem Sonu Finansal Tablolarının Oluşturulması Kitabın İlgili Bölümleri
17 Genel Tekrar
18 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Genel Muhasebe,Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL,Gazi Kitabevi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek.
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek.
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126