AKTS - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim

Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (SY507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim SY507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Neslihan TURGUTTOPBAŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri; finansman fonksiyonu ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları konularında bilinçlendirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal raporlama amaçlarını belirlemek
  • Hastane işletmelerinin değerini hesaplamak
  • Hastane işletmelerinde sermaye bütçelemesi kararlarını vermek
  • Hastane işletmelerinde optimal sermaye yapısını bulabilmek
Dersin İçeriği Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık kurumlarının türlerine göre finansal sistemleri ve finansal raporlama araçları
2 Sağlık kurumlarında firma değerinin belirlenmesi ve yönetimi
3 Sağlık kurumlarında kısa süreli finansal planlama yöntemleri
4 Sağlık kurumlarında uzun süreli finansal planlama yöntemleri
5 Seminer: Sağlık kurumlarında işletme sermayesi yönetimi
6 Seminer: Sağlık kurumlarında nakit ve benzeri varlıkların yönetimi
7 Ara Sınav
8 Seminer: Sağlık kurumlarında alacakların yönetimi
9 Seminer: Sağlık kurumlarında stok yönetimi
10 Seminer: Sağlık Kurumlarında Sermaye Bütçelemesi ve Yatırım Kararları
11 Seminer: Sağlık Kurumlarında Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
12 Seminer: Sağlık Kurumlarında Yabancı Kaynakların Yönetimi
13 Seminer: Sağlık Kurumlarında Öz Kaynakların Yönetimi
14 Seminer: Sermaye (Kaynak) maliyeti ve Fiyatlandırma
15 Genel Sınava Hazırlık
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. OECD and World Bank (2008) OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri: Türkiye. OECD ve Dünya Bankası.
2. 2. Tatar M, Mollahaliloğlu S, Şahin B, Aydın S, Maresso A, Hernández- Quevedo C. Turkey: Health system review. Health Systems in Transition,2011, 13(6):1?186.
3. 4. Akar Çetin - Özgülbaş, Nermin; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ders Kitabı, Eskişehir, 2002
4. . Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 6 10
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek.
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 131