AKTS - Uluslararası Finansman

Uluslararası Finansman (FNCE507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Finansman FNCE507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Emine Ebru Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, ulusal finans ile uluslararası finansın farklılıklarını ortaya koymak ve bu kapsamda uluslararası finans konusunun temel kavramlarını açıklayarak, global finansal piyasalarda yer alan çokuluslu işletmelerin finansal kararlar süreçlerini ortaya koymaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası finansal sistemin genel çerçevesini öğrenir
  • Uluslararası finansal sistemin temel sorunlarını fark eder
  • Uluslararası finanasal krizlerin nedenlerini ve sonuçlarını öğrenir
  • Sermaye hareketlerinin çekici ve itici faktörlerini öğrenir
  • Döviz piyasası ile ilgili temel kavramları öğrenir
  • Uluslararası finansta temel parite koşullarını öğrenir
Dersin İçeriği Yatırım, finansman ve risk yönetimi, uluslararası yatırım ve finansman teknikleri, kur riski ve faiz riski yönetimi ve araçlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Finansa Giriş Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, ss.3-16
2 Uluslararası finansal sistem Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, s.17-64
3 Döviz kuru sistemleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 65-88
4 Döviz kurlarının tahmini ve Uluslararası finansta temel parite koşulları Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 154-198
5 Döviz piyasası ve döviz vadeli işlemleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 199-258
6 Uluslararası sermaye hareketleri Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 89-153
7 Ara Sınav
8 Uluslararası Portföy Yönetimi Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 1-36
9 Uluslararası Tahviller Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 282-308 Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 37-46
10 Uluslararası Hisse senetleri ve Diğer Uluslararası Yatırım Araçları Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 309-327 Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 46-53
11 Uluslararası Portföyler İçin Portföy Teorilerindeki Farklılıklar Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014, 57-106.
12 Uluslararası Portföy Yatırımlarında Getiri ve Risk Hesaplaması Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014,107-140.
13 Çok Uluslu İşletmeler ve Nakit Yönetimi Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 397-421
14 Çok Uluslu İşletmelerde Alacak ve Stok Yönetimi Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014, 422-443
15 Genel Tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kürşat Yalçıner, Uluslararası Finansman, Detay Yayıncılık, 2014,
2. Emine Ebru Aksoy, Uluslararası Portföy Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2014,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Finansal sistemin ve her bir finansal kurumun yapısı ve işleyişi konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
3 3. Finansal kurumlara ilişkin düzenlemeler ve mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilmek X
4 4. Farklı finansal kurumların maruz kaldıkları riskleri görüp, temel çözümler üretme becerisi edinebilmek. X
5 5. Temel yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek. X
6 6. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları kullanabilmek X
7 7. Gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalara ilişkin kurumsal özellikler ve bu piyasalardaki tahvil, hisse senedi ve türev ürün yatırım stratejileri konusunda bilgi sahibi olabilmek X
8 8. Sermaye ve menkul kıymet piyasalarının temelleri, süreçleri ve finansal sisteme katkıları konusunda bilgi sahibi olabilmek X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
11 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek X
12 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
13 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 131