Kuruluş ve Kurumsal Yapı

Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), 12 Eylül 1998 Gün ve 23461 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan haliyle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine ve Vakıf Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin 7 nci maddesine göre kurulmuş; 2010 yılında aktif hizmet vermeye başlamıştır. KASAUM, Rektörlüğe bağlı bir araştırma merkezidir.

Merkez yönetimi, Dr. Öğr. Üye. Hayal Zülfikar (1998-2010), Doç. Dr. Lerzan Gültekin (2010-2014) ve Doç. Dr. Gül Güneş 'in (2014-2016), Dr. Öğr. Üyesi A. Aslı Şimşek (2017-2022)  müdürlüklerinin ardından halen Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur (2022-devam ediyor) tarafından yürütülmektedir. Merkez yönetimi ve üyelikler cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler ile idari personel tarafından gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir.

Merkez bünyesinde, Müdür ve Müdür Yardımcılığının yanı sıra Atılım Üniversitesi mensubu akademisyenlerden oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Kadına Yönelik Şiddet" konularında çalışan iki çalışma grubundan oluşan Çalışma Kurulu ile bu çalışmalara gerek akademideki gerek sahadaki deneyimi ve uzmanlığı ile katkıda bulunmak üzere Atılım Üniversitesi mensubu olan ve olmayan üyelerden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.

Amaç ve Hedefler

KASAUM'un amacı üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile başta kadın sorunları olmak üzere cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmektir.

Bu amaçla KASAUM, çeşitli alanlarda (sosyoloji, psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve edebiyat) yapılan çalışmaları hem izleyerek hem de bu alanlarda teori ve pratikte yeni çalışmalar ve projeler üreterek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, cinsiyet eşitliği ilkesinin herşeyden önce, toplumun tüm katmanlarına yayılması gerekliliğinden yola çıkarak kadınların ve erkeklerin, özellikle de gençlerin bu konudaki farkındalığının arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Merkez bu amaç ve hedefleri için Atılım Üniversitesi içinde ve dışında faaliyetler yürütmektedir.Üniversite içinde, KASAUM'un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken; üniversite dışında ise, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının ve projelerinin yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmektedir.