AKTS - Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları

Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları (KAM507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin Güncel Toplumsal Sorunları KAM507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Funda Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Toplumsal olan ile siyasal olan arasındaki çizginin nerede çekilebileceği, bir çizginin çekilip çekilemeyeceği süregiden bir tartışma olsa da bu ders bu türden ikili ayrımların (siyasal/toplumsal, bireysel/kamusal, akıl/duygu, doğal/kültürel, devlet/toplum vb.) bizatihi kendisini sorunsallaştıran bir bakışla hazırlanmıştır. Bu türden ayrımlar, Gramsci’nin çok önceden fark edip vurguladığı üzere, ontolojik ayrımlar olarak değil de metodolojik ayrımlar olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla bu derste toplumsal ve/ya da toplumsallaşmış meseleleri siyaset bilimsel bir bakışla ele alarak çok farklı yöntemlerle yapılmış olan araştırmaların bulgularını ve tartışma konularını bireysel, toplumsal, siyasal yansımalarıyla ele alacağız. Türkiye’nin güncel toplumsal sorunları, elbette, burada göründüğünden daha kalabalık bir liste oluşturabilecek büyüklükte bir başlıktır. Bu ders kapsamında, işlenmek üzere seçilen konular keyfi bir seçimin yansımaları olmamakla birlikte kaçınılmaz olarak belli bir sübjektivite içermektedir. İçeriğe dahil edilemeyen konular da aslında konuşulmakta olan sorunlarla bir şekilde bağlantılı olduğundan, ilgili yerlerde ek okuma önerileri ve tartışmalarla gündeme getirilmiş olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyoloji, politik ekonomi, feminist kuram, siyaset bilimi, siyaset teorisi gibi alanlar arasındaki geçişkenliği anlar.
  • Farklı araştırma yöntemleri ve farklı politik duruşların önemli toplumsal meselelerdeki odak noktalarının nasıl değişebileceğini bilir.
  • Hayatın bireysel, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik boyutlarının birbirinden kopuk olmadığını, bunlardan birine dair yapılan çözümlemelerin diğerleri hakkında da aydınlatıcı olduğunu görür.
Dersin İçeriği Siyasal ayrışma; cinsiyet problemi; kentleşme; göç.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı -
2 Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları - Zeynep Özen, Lülüfer Körükmez ve Cansu Akbaş Demı̇rel (2021) Dı̇jı̇tal Çağda Sı̇vı̇l Toplum: İmkânlar ve Kısıtlılıklar https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2021/06/Dijital-Cagda-Sivil-Toplum.pdf - Yabanci, Bilge (2019) Turkey’s tamed civil society: Containment and appropriation under a competitive authoritarian regime, Journal of Civil Society, 15:4, 285-306, DOI:10.1080/17448689.2019.1668627 *Jessica Leigh Doyle (2017) State control of civil society organizations: the case of Turkey, Democratization, 24:2, 244-264, DOI: 10.1080/13510347.2016.1159555 *TÜSEV (2011) Türkiye’de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu II https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/step2011_web_SON.pdf
3 Toplumsal Sınıf, Eşitsizlik, Yoksulluk, İşsizlik - Sencer Ayata (2020) Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik Nedenler Süreçler Çözümler, SDD Yayınları. - Senem Oğuz (2020) Türkiye’de Yedek İşgücü Ordusu, Kor Kitap. *Esra Kaya Erdoğan (2021) "Bayağı Kalabalığız" Üniversiteli İşsizliği, İletişim. *Pınar Öğünç, Gazete Duvar Yazı Dizisi *Tanıl Bora et. al. (2011) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İletişim
4 Toplumsal Sınıf, Eşitsizlik, Yoksulluk, İşsizlik - Sencer Ayata (2020) Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik Nedenler Süreçler Çözümler, SDD Yayınları. - Senem Oğuz (2020) Türkiye’de Yedek İşgücü Ordusu, Kor Kitap. *Esra Kaya Erdoğan (2021) "Bayağı Kalabalığız" Üniversiteli İşsizliği, İletişim. *Pınar Öğünç, Gazete Duvar Yazı Dizisi *Tanıl Bora et. al. (2011) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İletişim
5 Din, Diyanet, Laiklik Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Bahattin Akşit (2020) Türkiye’de Dindarlık Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, İletişim.
6 Feminizm Bodur Ün, Marella. (2019). Contesting global gender equality norms: The case of Turkey. Review of International Studies, 45(5), 828-847. doi:10.1017/S026021051900024X Arat, Yeşim. (2021). Democratic Backsliding and the Instrumentalization of Women's Rights in Turkey. Politics & Gender, 1-31. doi:10.1017/S1743923X21000192
7 LGBT Gençoğlu, Funda (2015) “Zorunlu-Gönüllü Mı̇llı̇yetçı̇lı̇kler ve Toplumsal Cı̇nsı̇yet: Erı̇llı̇ğı̇n Bedelı̇,” Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik içinde, S. Coşar ve A. Özman (der.) İletişim
8 Kürt Sorunu Turgut, Serkan (2021) Kürt Damgası Etnik Sınırlar ve Başa Çıkma Stratejileri, İletişim. Saraçoğlu, Cenk (2020) Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler İnkardan “Tanıyarak Dışlama”ya, İletişim. *Gençoğlu, Funda (2015) “Social Media and the Kurdish Issue in Turkey Hate Speech, Free Speech and Human Security.” Turkish Studies 16(1): 115-130.
9 Romanlar/Çingeneler Özateşler Ülkücan, Gül (2018) “Toplumsal Kategorileri Yeniden Düşünmek: Çingenelik Kategorisinin Ardındakiler,” Türkiye'nin Büyük Dönüşümü içinde, Osman Savaşkan ve, Mehmet Ertan (Der.) İletişim. Gençoğlu Onbaşı, Funda (2013) “The Romani Opening in Turkey: Anti-Discrimination?” Turkish Studies 13(4): 599-613. (SSCI: Social Sciences Citation Index)
10 Mülteciler Bélanger, Danièle & Cenk Saracoglu (2020) The governance of Syrian refugees in Turkey: The state-capital nexus and its discontents, Mediterranean Politics, 25:4, 413-432, DOI: 10.1080/13629395.2018.1549785 *Gençoğlu Funda ve Ali Can Fıstıkçı, “The Case of the Seasonal Agricultural Workers Of Turkey From a Non-Discrimination Perspective,” forthcoming.
11 Anti-entelektüalizm: Akademi, Eğitim, Popüler Kültür. Gençoğlu, Funda (2018) “Üzerimizdeki Kara Bulut: Anti-entelektüalizm ya da Cehaletperverlik.” Birikim (347):64-72 Gençoğlu, Funda (2018) Anti-intellectualism or Populism alla turca, Contemporary Southeastern Europe, 5(1), 10-24. Vatansever, Aslı ve Meral Gezici Yalçın (2016) Ne Ders Olsa Veririz İletişim. Doğan, Sevgi & Ervjola Selenica (2021) Authoritarianism and academic freedom in neoliberal Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2021.1899801 Coşar, Simten ve Hakan Ergül (2015) Free-Marketization of Academia through Authoritarianism, Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26. Retrieved from http://www.alternateroutes.ca/index.php/ar/article/view/22314 Funda Gencoglu (2019): Heroes, villains and celebritisation of politics: hegemony, populism and anti-intellectualism in Turkey, Celebrity Studies, DOI: 10.1080/19392397.2019.1587305
12 Anti-entelektüalizm: Akademi, Eğitim, Popüler Kültür. Gençoğlu, Funda (2018) “Üzerimizdeki Kara Bulut: Anti-entelektüalizm ya da Cehaletperverlik.” Birikim (347):64-72 Gençoğlu, Funda (2018) Anti-intellectualism or Populism alla turca, Contemporary Southeastern Europe, 5(1), 10-24. Vatansever, Aslı ve Meral Gezici Yalçın (2016) Ne Ders Olsa Veririz İletişim. Doğan, Sevgi & Ervjola Selenica (2021) Authoritarianism and academic freedom in neoliberal Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2021.1899801 Coşar, Simten ve Hakan Ergül (2015) Free-Marketization of Academia through Authoritarianism, Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26. Retrieved from http://www.alternateroutes.ca/index.php/ar/article/view/22314 Funda Gencoglu (2019): Heroes, villains and celebritisation of politics: hegemony, populism and anti-intellectualism in Turkey, Celebrity Studies, DOI: 10.1080/19392397.2019.1587305
13 Anti-entelektüalizm: Akademi, Eğitim, Popüler Kültür. Gençoğlu, Funda (2018) “Üzerimizdeki Kara Bulut: Anti-entelektüalizm ya da Cehaletperverlik.” Birikim (347):64-72 Gençoğlu, Funda (2018) Anti-intellectualism or Populism alla turca, Contemporary Southeastern Europe, 5(1), 10-24. Vatansever, Aslı ve Meral Gezici Yalçın (2016) Ne Ders Olsa Veririz İletişim. Doğan, Sevgi & Ervjola Selenica (2021) Authoritarianism and academic freedom in neoliberal Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2021.1899801 Coşar, Simten ve Hakan Ergül (2015) Free-Marketization of Academia through Authoritarianism, Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26. Retrieved from http://www.alternateroutes.ca/index.php/ar/article/view/22314 Funda Gencoglu (2019): Heroes, villains and celebritisation of politics: hegemony, populism and anti-intellectualism in Turkey, Celebrity Studies, DOI: 10.1080/19392397.2019.1587305
14 Genel Değerlendirme -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. - Zeynep Özen, Lülüfer Körükmez ve Cansu Akbaş Demı̇rel (2021) Dı̇jı̇tal Çağda Sı̇vı̇l Toplum: İmkânlar ve Kısıtlılıklar https://www.sivilsayfalar.org/wp-content/uploads/2021/06/Dijital-Cagda-Sivil-Toplum.pdf
2. - Yabanci, Bilge (2019) Turkey’s tamed civil society: Containment and appropriation under a competitive authoritarian regime, Journal of Civil Society, 15:4, 285-306, DOI:10.1080/17448689.2019.1668627
3. Jessica Leigh Doyle (2017) State control of civil society organizations: the case of Turkey, Democratization, 24:2, 244-264, DOI: 10.1080/13510347.2016.1159555
4. TÜSEV (2011) Türkiye’de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu II https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/step2011_web_SON.pdf
5. - Sencer Ayata (2020) Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizlik Nedenler Süreçler Çözümler, SDD Yayınları.
6. - Senem Oğuz (2020) Türkiye’de Yedek İşgücü Ordusu, Kor Kitap.
7. Esra Kaya Erdoğan (2021) "Bayağı Kalabalığız" Üniversiteli İşsizliği, İletişim.
8. Pınar Öğünç, Gazete Duvar Yazı Dizisi
9. Tanıl Bora et. al. (2011) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği. İletişim
10. Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Bahattin Akşit (2020) Türkiye’de Dindarlık Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri, İletişim.
11. Bodur Ün, Marella. (2019). Contesting global gender equality norms: The case of Turkey. Review of International Studies, 45(5), 828-847. doi:10.1017/S026021051900024X
12. Arat, Yeşim. (2021). Democratic Backsliding and the Instrumentalization of Women's Rights in Turkey. Politics & Gender, 1-31. doi:10.1017/S1743923X21000192
13. Gençoğlu, Funda (2015) “Zorunlu-Gönüllü Mı̇llı̇yetçı̇lı̇kler ve Toplumsal Cı̇nsı̇yet: Erı̇llı̇ğı̇n Bedelı̇,” Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik içinde, S. Coşar ve A. Özman (der.) İletişim
14. Turgut, Serkan (2021) Kürt Damgası Etnik Sınırlar ve Başa Çıkma Stratejileri, İletişim.
15. Saraçoğlu, Cenk (2020) Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler İnkardan “Tanıyarak Dışlama”ya, İletişim
16. Gençoğlu, Funda (2015) “Social Media and the Kurdish Issue in Turkey Hate Speech, Free Speech and Human Security.” Turkish Studies 16(1): 115-130.
17. Özateşler Ülkücan, Gül (2018) “Toplumsal Kategorileri Yeniden Düşünmek: Çingenelik Kategorisinin Ardındakiler,” Türkiye'nin Büyük Dönüşümü içinde, Osman Savaşkan ve, Mehmet Ertan (Der.) İletişim.
18. Gençoğlu Onbaşı, Funda (2013) “The Romani Opening in Turkey: Anti-Discrimination?” Turkish Studies 13(4): 599-613. (SSCI: Social Sciences Citation Index)
19. Bélanger, Danièle & Cenk Saracoglu (2020) The governance of Syrian refugees in Turkey: The state-capital nexus and its discontents, Mediterranean Politics, 25:4, 413-432, DOI: 10.1080/13629395.2018.1549785
20. Gençoğlu Funda ve Ali Can Fıstıkçı, “The Case of the Seasonal Agricultural Workers Of Turkey From a Non-Discrimination Perspective,” forthcoming.
21. Gençoğlu, Funda (2018) “Üzerimizdeki Kara Bulut: Anti-entelektüalizm ya da Cehaletperverlik.” Birikim (347):64-72
22. Gençoğlu, Funda (2018) Anti-intellectualism or Populism alla turca, Contemporary Southeastern Europe, 5(1), 10-24.
23. Vatansever, Aslı ve Meral Gezici Yalçın (2016) Ne Ders Olsa Veririz İletişim.
24. Doğan, Sevgi & Ervjola Selenica (2021) Authoritarianism and academic freedom in neoliberal Turkey, Globalisation, Societies and Education, DOI: 10.1080/14767724.2021.1899801
25. Coşar, Simten ve Hakan Ergül (2015) Free-Marketization of Academia through Authoritarianism, Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research, 26. Retrieved from http://www.alternateroutes.ca/index.php/ar/article/view/22314
26. Funda Gencoglu (2019): Heroes, villains and celebritisation of politics: hegemony, populism and anti-intellectualism in Turkey, Celebrity Studies, DOI: 10.1080/19392397.2019.1587305

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 50
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine kavramsal, teorik ve metodolojik hakimiyet. X
2 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle bağlantılı (antropoloji, sosyoloji, iktisat vb.) diğer alanlara dair kavramsal ve teorik bilgi edinilmesi, disiplinlerarası bir perspektif temin edilmesi. X
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerine ait metodolojik bilgi, anlayış ve tekniğin temin edilmesi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 129