AKTS - Analize Giriş

Analize Giriş (MATH101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Analize Giriş MATH101 1. Dönem 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Matematiksel Analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamalarının tanıtımı ve problemlerin çözümü için farklı tekniklerinin öğretilmesidir. Bu amaçla derslerde, matematiksel analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamaları değişik örneklerle sunulmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • üstel ve logaritmik fonksiyonları içeren temel eşitlik ve eşitsizlikleri çözer
  • temel fonksiyonlara aşina olur, bu fonksiyonların grafiklerini çizebilir, grafikten fonksiyon hakkında bilgi edinebilir
  • eleme yöntemiyle veya matris ve determinant kullanarak denklem sistemlerini çözer
  • ekonomi alanındaki (arz-talep denklemleri gibi) problemleri çözer.
Dersin İçeriği Temel cebirsel işlemler, grafikler, fonksiyonlar ve grafikleri, denklemler ve eşitsizlikler, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kümeler, Sayılar, Kesirlerin Basit Kesirler Cinsinden Yazımı, Cebirsel İfadeler Üzerine İşlemler s. 1-6, 9-41
2 Kesirler, Doğrusal Denklemler, İkinci Dereceden Denklemler s. 21-34, 37-40
3 Denklemlerin Uygulamaları, Doğrusal Eşitsizlikler, Eşitsizliklerin Uygulamaları, Mutlak Değer s. 46-64
4 Fonksiyonlar, Bazı Özel Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Aritmetik İşlemler, Fonksiyonların Tersinin Bulunması, Dik Koordinatlarda Grafikler s. 75-100
5 Simetri, Kaydırma-Öteleme ve Yansıtmalar(la Grafik Çizimi), Doğrular s. 103-109, s. 116-122
6 Uygulamalar ve Doğrusal Fonksiyonlar, İkinci Dereceden Fonksiyonlar, Doğrusal Denklem Sistemleri s. 125-146
7 Doğrusal Olmayan Sistemler, Denklem Sistemi Uygulamaları s. 148-155
8 Üstsel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Logaritmanın Özellikleri s. 163-185
9 Logaritmik ve Üstsel Denklemler s. 186-189
10 Bileşik Faiz, Mevcut Değer, Sürekli Bileşik Faiz s. 197-206
11 Yıllık Gelirler, Kredi Amortismanı s. 208-220
12 Matrisler, Matris toplamı ve Skalerle Çarpım, Matrislerin Çarpımı s. 227-247
13 Matrislerin İndirgenmesi Yöntemi ile Sistem Çözümü s. 250-262
14 Matrisin Tersi(nin hesaplanması), Determinantlar(Ders kitabıbda yok), Kramer Kuralı(Ders kitabında yok) s. 263-268
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences by E. F. Haeussler, Jr Richard S. Paul and Richard J. Wood, Pearson Prentice Hall, 12th edition.
Diğer Kaynaklar 2. Precalculus Enhanced with Graphing Utilities, Second edition, Michael Sullivan and Michael Sullivan, Prentice Hall, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 35