AKTS - Muhasebe İlkeleri I

Muhasebe İlkeleri I (MAN203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Muhasebe İlkeleri I MAN203 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Muhasebenin genel doğasını, kapsamını, ilke ve kavramlarını, muhasebe sisteminin ana bileşenlerini ve sistemin işleyişini dönem içi işlemlere ağırlık vererek öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilanço ve gelir tablosunun yapısını anlar
  • İşlemlerin bilanço ve gelir tablosu üzerindeki etkilerini takip eder
  • “Hesap”, “borç” ve “alacak” kavramlarını ve aktif, pasif, özkaynak, gelir ve gider hesaplarının çalışma prensiplerini anlar.
  • İşlemlerin günlük defter ve defteri kebir kayıtlarını yapar
  • Ortak işlemlerin muhasebe kayıtlarını tutar
  • Mizan hazırlar, dönem sonu düzeltme ve kapanış kayıtlarını yapar, bilanço ve gelir tablosu hazırlar
Dersin İçeriği Muhasebe kavramı, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel muhasebe eşitliği, ticari işlem, hesap kavramı ve kayıtlama süreci, bilanço ve gelir tablosu, tüm varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının günlük defter ve büyük defter kayıtları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Muhasebenin Doğası. Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi. Muhasebe Sisteminin Yapısı ve Bileşenleri Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 2-9)
2 Muhasebenin Temel Kavramları, Bilanço Eşitliği, Finansal Tablolar Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 9-13)
3 İşlemlerin Finansal Tablolara Etkisi Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 13-15)
4 Hesap Kavramı, Hesapların Sınıflandırılması İşleyişi Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Basitleştirilmiş Hesap Planı ve En Çok Kullanılan Hesapların Açıklaması. Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 63-67)
6 Çift Taraflı Kayıt Tutma: İşlemleri Günlü Deftere Kaydetme ve Büyük Deftere Aktarma Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 73-80)
7 Mizan ve Temel Kapanış Kayıtları Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 80-83; 207-210)
8 Ara Sınav Sınav tarihi değişiklik gösterebilir
9 Tahakkuk Esaslı ve Nakit Esaslı Muhasebe ve İlgili Muhasebe Kavram ve İlkeleri. Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 131-135)
10 Dönem sonu kayıtları Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 135-148)
11 Hesapların Kapatılması ve Finansal Tabloların Hazırlanması. Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 148-151; 207-213)
12 Bilanço ve Gelir Tablosu Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson. (ss. 210-213)
13 Tekdüzen Hesap Planı Sınıfta dağıtılan notlar
14 Kapsamlı Örnek
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Charles T. Horngren, Walter T. Harrison, Jr., M. Suzanne Oliver, Ninth Edition (2012). Pearson.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek X
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 151