AKTS - Polimer Bilim ve Teknolojisi

Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polimer Bilim ve Teknolojisi CEAC423 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 103 VE CEAC104 VEYA CEAC105
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı polimerin temellerini vermektir: tarihsel gelişim, temel tanımlar ve kavramlar, polimerlerin sınıflandırılması ve uygulamalar. Ana başlıklar polimer sentezi ve isimlendirme, moleküler ağırlık ve moleküler ağırlık dağılımı, polimer tepkimeleri, morfoloji, düzenli polimerler, polimer blenler, basamak, zincir ve halka açılma polimerizasyonları, polimer endüstrisidir. Bu ders ayrıca yapı-özellik ilişkileri üzerinde de durmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı polimer hazırlama yöntemlerini tartışır.
  • Polimer tepkime mekanizması ve kinetiğini tartışır.
  • Polimer kimyasının temel ilkelerini öğretir.
  • Polimer karakterizasyonuna mantıklı bir yaklaşım sağlar.
  • Polimerlerin tarihsel gelişimini, temel tanımları ve kavramları öğretir
  • Yapı ve özellik arasındaki ilişkiyi tartışır.
  • Polimerlerin özelliklerini ve uygulamalarını tartışır.
Dersin İçeriği Tarihsel gelişim, temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyon

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Polymerizasyon Mekanizmaları Bölüm 2
3 Polymerizasyon Mekanizmaları Bölüm 2
4 Kimyasal Bağlar ve Polimer Yapısı Bölüm 3
5 Kimyasal Bağlar ve Polimer Yapısı Bölüm 3
6 Polimerlerde termal geçişler Bölüm 4
7 ARA SINAV I
8 Polimer Modifikasyonu Bölüm 5
9 Yoğuşma (Basamak-Tepkime) Polimerizasyonu Bölüm 6
10 Zincir-Tepkime (Ekleme) Polimerizasyonu Bölüm 7
11 Zincir-Tepkime (Ekleme) Polimerizasyonu Bölüm 7
12 ARA SINAV II
13 Kopolimerizasyon Bölüm 8
14 Polimer Tepkime Mühendisliği Bölüm 9
15 Polimer Özellikleri ve Uygulamaları Bölüm 10
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Robert O. Ebewele. Polymer Science, CRC Press, 2000
Diğer Kaynaklar 2. Textbook of Polymer Science. 3rd Ed., F. W. Billmayer, Wiley Publication, 1984.
3. G. Odian, Principles of Polymerization, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2004.
4. R. B. Seymour, Structure-Property Relationships in Polymers. Plenum Press, 1984.
5. M. P. Stevens, Polymer Chemistry: An Introduction, 3rd ed., Oxford University Press, 1999

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 17 34
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125