ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

1) Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2) Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3) Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4) Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5) Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6) Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7) Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8) Etkin iletişim kurma becerisi
9) Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10) Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11) Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12) Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi