AKTS - Fizikokimya

Fizikokimya (CEAC203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fizikokimya CEAC203 4 2 0 5 7
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 104
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seha Tirkeş
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin amacı temel termodinamik kavramlarını endüstride ve araştırmalarda karşılaşılabilecek problemler ile başedebilecekleri düzeyde kullanabilmelerini sağlamak. Klasik termodinamik kurallarını, termofiziksel özelliklerin hesaplamalarında kullanabilmelerini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İdeal ve gerçek gazlar ile ilgili hesaplamalar yapmak
  • Termodinamiğin kurallarına öğrenmek ve uygulayabilmek
  • İdeal ve gerçek çözeltilerin termodinamik özelliklerini tanımlayabilmek
  • Maddelerin hallerini tanımlamak, hal geçişlerini tanımlamak, ve faz diyagramlarını çizebilmek.
  • Saf maddelerin faz diyagramlarını tartışmak
  • Karışımların fiziksel özelliklerinin tanımlanmasında bir maddenin kimyasal potansiyelinin nasıl kullanıldığını anlamak.
  • Karışımların ısıtma, soğutma, ya da bileşenlerinin değiştiği durumlardaki fiziksel değişimin sistematik olarak tartışılması.
Dersin İçeriği Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, saf maddelerin fiziksel geçişleri, faz diyagramları, faz kararlılığı ve geçişleri, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler, fazlar, bileşenler , iki-bileşenli sistemler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar 3-13
2 Gerçek Gazlar 14-21
3 Gerçek Gazlar 14-21
4 Birinci Kanun : Temel Bilgiler 28-48
5 Termokimya 49-56
6 Hal Fonksiyonları ve Tam Diferansiyel 57-63
7 İkinci Kanun: Spontane değişimlerin yönü. Sistemlere yoğunlaşma 77-100
8 ARA SINAV
9 Birinci ve İkinci Kanunların Birleştirilmesi 102-105
10 Saf Maddelerin Fiziksel Geçişleri: Faz Diyagramları. 117-120
11 Faz Diyagramları 117-120
12 Faz kararlılığı ve geçişleri 122-129
13 Basit Karışımlar: Karışıların termodinamik tanımı 136-147
14 (i) Çözeltilerin özellikleri (ii) Aktiviteler (i) 148-156 (ii) 158-163
15 ARA SINAV
16 Faz diyagramları: Fazlar, Bileşenler ve serbestlik derecesi. Iki-Bileşenli Sistemler 174-189

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Atkins, P., De Paula, J., "Atkins’ Physical Chemistry", Oxford, 8th Edition, (2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 4 2 8
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 35 35
Toplam İş Yükü 131