AKTS - Seramik Malzemeler

Seramik Malzemeler (MATE468) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Seramik Malzemeler MATE468 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bölüm kararıyla
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu ders; seramik malzemelerin, yapılarına ve bağlanma tiplerine göre değişen, özelliklerini kavratmayı amaçlamaktadır. Nokta hataları ve stokiyometrinin; seramiklerin elektriksel, dielektriksel ve difüzyonal özelliklere temel etkileri incelenecektir. Kusurların, yüzey ve arayüzeylerin mekanik özellikler üzerindeki kritik rolleri ele alınacaktır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modern seramik malzemeleri, yapıları, özellikleri, uygulamaları, potansiyel kullanım alanları ve kısıtlamalarının anlatılması.
  • Seramikleri, metaller veya polimerler gibi diğer malzemelerden ayıran, benzersiz özelliklerinin ve farklarının anlaşılması.
  • Seramiklerdeki bağ-özellik ilişkisinin anlaşılması.
  • Öğrenciyi çeşitli seramik uygulamalar hakkında fikir sahibi yapmak.
  • Seramik literatürünü belirlemek, anlamak ve kritik olarak değerlendirme yapmak için gerekli temeli oluşturmak.
Dersin İçeriği Bağlanma teorisi, seramik yapılar, hatalar, seramiklerin fiziksel özellikleri, seramiklerin elektriksel ve dielektriksel özellikleri, seramiklerin mekanik ve optik özellikleri, seramik ve cam üretimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Seramiklerde bağlar Bölüm 2
3 Seramiklerin Yapısı. Bölüm 3
4 Kimyasal kuvvetlerin fiziksel özellikler üzerine etkisi. Bölüm 4
5 Termodinamik ve kinetik etkenler. Bölüm 5
6 Seramiklerde hatalar. Bölüm 6
7 Difüzyon ve elektriksel iletkenlik. Bölüm 7
8 Faz dengesi. Bölüm 8
9 Arasınav
10 Camların oluşumu, yapısı ve özellikleri. Bölüm 9
11 Sinterleme ve tane büyümesi Bölüm 10
12 Dielektrik özellikler. Bölüm 14
13 Optik özellikler Bölüm 16
14 Seminer Ödev Sunumu
15 Genel gözden geçirme
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fundamentals of Ceramics, by M. W. Barsoum, Taylor and Francis, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Ceramics, Kingery, Bowen and Uhlmann. John Wiley & Sons, N.Y., 1976.
3. Principles of Electronic Ceramics, L. L. Hench & J. K. West, Wiley & Sons, N.Y. 1990.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi
7 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
8 Etkin iletişim kurma becerisi
9 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma
12 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125