E-Devlet (ISE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Devlet ISE422 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders etkin bilişim teknolojilerine geçişte kamunun bilgilendirilmesi için e-Devlet ve yönetişim konularında politika ve yönetsel konuları öğretmeyi amaçlar. Ayrıca, ders, e-Devlet projelerinin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve araçları öğretmeyi hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • E-dönüşüm kavramlarını tanımlamak ve tartışmak
  • Küresel bazda yönetişim reformlarının evrimini kavramsal ve gerçekleşme zorlukları açısından tanıtmak
  • E-Devlet servislerinin olgunluk düzeyini değerlendirmek
  • Devlette uygulanan bilişim teknolojilerinin hedeflerini ve yönlerini tartışmak
  • E-Devlet mimarisini ve arkasındaki teknolojileri tanıtmak
  • E-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve oluşturulması için gereken metot ve araçları uygulamak
Dersin İçeriği Devlet ve internet, e-devlete giriş, temel kavram ve tanımlar, e-devlet bileşenleri, e-devlet projelerinin yönetimi, e-devlet için altyapı gereksinimleri, e-kurum/e-kuruluş, e-devlet olgunluk ölçütleri e-devlet: Türkiye?de ve dünyada durum, Avrupa Birliği ve e-Avrupa+ kıstasları, e-devlet projelerindeki riskler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 e-Devlet’e giriş. Temel kavramlar Bölüm 1 (Ders kitabı)
2 Hükümetlerin değişen yüzü Bölüm 6
3 e-Devlet’e genel bir bakış Bölüm 2
4 e-Devlet bileşenleri 1 Bölüm 4
5 e-Devlet bileşenleri 2 Bölüm 7, 9
6 e-Devlet için altyapı gereksinimleri 1 Bölüm 10
7 e-Devlet için altyapı gereksinimleri 2 Bölüm 15, 16
8 e-Devlet olgunluk ölçütleri 1 Bölüm 13
9 e-Devlet olgunluk ölçütleri 2 Bölüm 5
10 Uluslar arası ve uluslar üstü bakış açıları Bölüm 3, 8, 21
11 e-Devlet konuları Bölüm 11, 19, 20
12 e-Devlet’in geleceği Bölüm 22
13 e-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirlmesi 1 Bölüm 1-5 (diğer kaynaklar-1)
14 e-Devlet projelerinin geliştirilmesi ve gerçekleştirlmesi 2 Bölüm 6-14 (diğer kaynaklar-1)
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Digital Government: Principles and Best Practices, D. Garson and P. Alexei, Idea Group Publishing, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Value, J.T. Marchewka, 2nd. Ed., 2006
3. e-Devlet yolunda Türkiye, Derleyenler: A. Arifoğlu, A. Körnes, A. Yazıcı, M.K. Akgül, ve A. Ayvalı, TBD-KamuBİB, 2002.
4. Abramson, M.A. and Means, G.E.(Editors), E-Government, (2001) , Rowman & Littlefield Publishers, Inc., November 2001. ISBN: 0742513386
5. eDönüşüm, Ali Arifoğlu, Sas Bilişim Yayınları, 2004.
6. E-Business Strategies for Government, H. Douglas, Brealey, Nicholas Publishing, 2001, ISBN: 1857882784

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 103