AKTS - E-Devlette Teknolojik Gelişmeler

E-Devlette Teknolojik Gelişmeler (ISE423) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
E-Devlette Teknolojik Gelişmeler ISE423 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere, e-Devlet geliştirme ve uygulama konularını ve Internet odaklı diğer girişimleri tanıştırmaktır. Teknolojiler, çerçeve yapılar, politikalar, değerlendirme yöntemleri ve en iyi uygulamalar da işlenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletteki güncel sorunlar ve gelişmeler hakkında farkındalık göstermek
  • e-Devlet uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesinde kullanılan farklı alanları ve ilgili teknolojileri ayrıştırabilmek ve entegre edebilmek
  • e-Devlet stratejileri ve metodolojilerinin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırmak
  • Çerçeve yapıları ve bileşenleri tanımak
  • e-Devlette hizmetlerin işletimi için gerekli teknik altyapıyı tanımlamak
  • Kamu sektöründeki bilgi ve iletişim teknolojileri tarafından yürütülen geliştirme işlerini planlamak, analiz etmek ve onlara katılmak
  • e-Devlet gerisindeki yerel ve global geliştirme hakkında bilgi edinmek ve anlayışa sahip olmak
Dersin İçeriği E-Devletin teorik altyapısı, e-devletin kullanımı: yerel ve global, e-devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler, kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF, birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 e-Devletin teorik altyapısı Bölüm 1 (ana kaynak)
2 Kurumlarda e-Devletin mevcut durumu Bölüm 2
3 e-Devlet sistemleri gerçekleme için teknik bakış açıları Bölüm 3
4 e-Devletin işletilmesi için organizasyonel bakış açıları Bölüm 4
5 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
6 e-Kurumdan e-Devlete: e-Devlet Portalleri ve kurumsal servis veriyolları (ESBs) Bölüm 5
7 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
8 Güncel teknoloji etmenleri ve dönüştürücüleri: SOA, MDA ve EDA Bölüm 6
9 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
10 Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar Bölüm 7
11 Birlikte çalışabilirlik ve standartlar Bölüm 8
12 e-Devlette anlambilim Bölüm 9
13 e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi Bölüm 10
14 Olay inceleme çalışmaları Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lecture Notes (has to be compiled from recent papers and books)
Diğer Kaynaklar 2. Chen, H. (ed) and et. al., Digital Government: e-Government Research, Case Studies, and Implementation, Springer, 1st edition, 2007.
3. Mitrakas, A., Secure e-Government Web Services, IGI Global, 2007.
4. Kushchu, I., Mobile Government: An Emerging Direction in e-Government, IGI Publishing, 2007
5. Prins, J. E. J., Designing e-Government, Kluwer Law International, 2nd edition, 2006.
6. Gottschalk, P., Solli-Saether, H., e-Government Interoperability and Information Resource Integration: Frameworks for Aligned Development, Information Science Reference, 1st edition, 2009.
7. Huang, W. (ed.) and et. al., Electronic Government Strategies and Implementation, Idea Group Publishing, 2005.
8. Lankhorst, M., Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Springer; 1st edition, 2005.
9. Rozemeijer, E., Van Bon, J., Verheijen, T., Frameworks for IT Management: A Pocket Guide, Van Haren Publishing; 1st edition, 2007.
10. Chappell, D., Enterprise Service Bus, O'Reilly Media, 2004.
11. Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K. T., Balcer, M. J., Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies, Wiley, 2008.
12. http://ec.europa.eu/idabc/en/home
13. http://www.opengroup.org/togaf/
14. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/
15. http://www.unpan.org/egovernment.asp

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 111