AKTS - Sayısal Devreler

Sayısal Devreler (EE203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Devreler EE203 Alan Seçmeli 3 2 0 4 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hayrettin KARABUDAK
  • Doç. Dr. Umer KHAN
  • Öğr. Gör. Çağlar AKMAN
  • Doç. Dr. Mehmet BULUT
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sayısal mantık devrelerinde temel analiz ve tasarım kavramların tanıtılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Birleşimsel devreleri mantıksal cebir ve Karnaugh haritası gibi araçlar kullanarak çözümleyebilir ve tasarlayabilir, yarı toplayıcı, tam toplayıcı, yarı çıkarıcı ve tam çıkarıcı kullanarak aritmetik devreleri çözümleyebilir ve tasarlayabilir, kapanlar, kayan yazmaçlar ve sayaçlar kullanarak basit sıralı devreleri çözümleyebilir ve tasarlayabilir, ve birleşimsel ve sıralı devreleri kurabilir ve bunların çalışmasını mantık göstergeleri ve mantık kanallı osiloskoplar ile doğrulayabilir.
Dersin İçeriği Sayı sistemleri ve kodlar. Boole cebiri ve mantık kapıları. Boole işlevleri, enküçültülme. Birleşimsel devreler. Birleşimsel devrelerin SSI ve MSI bileşenlerle tasarımları. Kapanlar. Ardışık devrelerin çözümleme ve tasarımları. Sayıcılar. Kaydırmalı yazmaçlar. Bellek öğeleri. Programlanır mantık cihazları (PLD). PLD ile tasarım. Donanım tanımlama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayı sistemleri, farklı tabanlar arasında dönüştürme, negatif sayı gösterimleri
2 Boole cebri, Boole fonksiyonları, mantık kapıları ve özellikleri Ders notlarınızı okuyunuz
3 Kanonik ve standart fonksiyonel formlar, deney-1 Deney föyünüzü iyice okuyunuz
4 Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Karnaugh haritası yöntemi, VeDeğil, VeyaDeğil kapılarıyla gerçekleştirimler Kitabınızdan ilgili bölümleri okuyunuz
5 Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi, Karnaugh haritası yöntemi, VeDeğil, VeyaDeğil kapılarıyla gerçekleştirimler Kitabınızdan ilgili bölümleri okuyunuz
6 İkili toplayıcı, çıkartıcı, onlu toplayıcı, diğer toplayıcılar
7 Kodlayıcılar ve kod çözücüler, seçici devreler, PAL, PLA, GAL gibi programlanabilir mantık araçları Ders notlarınızı tekrar ediniz ve deney föyünüzü okuyunuz
8 Flip-flop yapıları, D-tipi, JK-tipi, T-tipi flip flop'lar, flip-flop'lu devrelerin analizi, durum-tabloları ve durum-şemaları
9 Flip-flop yapıları, D-tipi, JK-tipi, T-tipi flip flop'lar, flip-flop'lu devrelerin analizi, durum-tabloları ve durum-şemaları İlgili bölümleri kitabınızdan okuyunuz
10 Sıralı devrelerin D-flip-flop'larla tasarlanması
11 Sonlu-durum-makineleri ve tasarım örnekleri Kitaptaki sorulara çalışınız
12 Sayıcılar ve kaydırmalı yazmaçlar Deney: Flip-flop'lar ve sayıcı devreler Ders notlarını tekrarlayınız
13 Bellek birimlerine giriş, ROM, RAM ve FPGA bellekler Kitabınızdan okuyunuz
14 Verilog donanım tanımlama dili, Verilog ile örnek devre çalışmaları Konuyu İnternet'te araştırınız
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem konularının tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Digital Design, Author: M. Morris Mano, 5th Edition, Pearson
2. Digital Design, Principles and Practices, Author: John F. Wakerly, Pearson International Edition, 4th Edition.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar 5 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilişim sistemleriyle ilgili mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilişim sistemleri mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi b. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. b. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 a. Bilişim sistemleri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 5 1 5
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 3 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 153