AKTS - İleri Veritabanları

İleri Veritabanları (CMPE541) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Veritabanları CMPE541 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı ileri veritabanı sistemleri tasarımı ve uygulaması konusunda öğrencileri yönlendirilmektedirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hareket işleme, eş zamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma konularının tartışılması.
  • Nesneye yönelik ve nesne ilişkili veritabanlarının incelenmesi
  • Yarı-yapısal veri ve XML’in tanıtılması
  • Paralel ve dağıtık veritabanlarının tanıtılması
  • Büyük veri ve geçici veritabanlarının tanıtılması
Dersin İçeriği Veritabanı sistemleri kavramları, hareket işleme, eşzamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma, nesneye yönelik ve nesne-ilişkisel veritabanları, yarı yapısal veri ve XML, paralel ve dağıtık veritabanları, ileri dağıtık veritabanları kavramları, büyük veriye giriş, geçici veritabanları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction Ders Notları
2 Hareket İşleme KavramlarI Bölüm 20 (Ders Kitabı1) Bölüm 17 (Ders Kitabı2)
3 Hareket İşleme Kavramları Ders Notları Bölüm 20 (Ders Kitabı1) Bölüm 17 (Ders Kitabı2)
4 Eşzamanlılık Kontrolü Teknikleri Ders Notları Bölüm 20 (Ders Kitabı1) Bölüm 18 (Ders Kitabı2)
5 Eşzamanlılık Kontrolü Teknikleri Ders Notları Bölüm 20 (Ders Kitabı1) Bölüm 18 (Ders Kitabı2)
6 Veritabanı Kurtarma Teknikleri Ders Notları Bölüm 20 (Ders Kitabı1) Bölüm 19 (Ders Kitabı2)
7 Nesneye yönelik ve Nesne İlişkisel Veritabanları Ders Notları Bölüm 26, 27, 28 (Ders Kitabı1) Bölüm 10 (Ders Kitabı2)
8 Yarı-Yapısal Veri ve XML Ders Notları Bölüm 30 (Ders Kitabı1) Bölüm 11 (Ders Kitabı2)
9 Yarı-Yapısal Veri ve XML Ders Notları Bölüm 30 (Ders Kitabı1) Bölüm 11 (Ders Kitabı2)
10 Paralel ve Dağıtık Veritabanları Ders Notları Bölüm 22 (Ders Kitabı1) Bölüm 20 (Ders Kitabı2)
11 Dağıtık Veritabanları-İleri Kavramlar Ders Notları Bölüm 23 (Ders Kitabı1)
12 Dağıtık Veritabanları-İleri Kavramlar Ders Notları Bölüm 23 (Ders Kitabı1)
13 Büyük Veri - Apache Hadoop, MapReduce & Pig Latin Ders Notları
14 Geçici Veritabanları Ders Notları
15 Gözden geçirme
16 Gözden geçirme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Database Systems: A practical Approach to Design, Implementation, and Management”, T. Collony & Carolyn Begg, 5th Edition, Addison-Wesley, 2010.
2. Database Systems: The Complete Book, 2nd Ed, Garcia-Molina, Ullman and Widom, Pearson, 2008.
Diğer Kaynaklar 3. “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley, 2006.
4. Apache Hadoop Project, available at http://hadoop.apache.org/

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 3 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi. X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma. X
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 130