ECTS - - Bilgi Teknolojileri (Tezli) Yüksek Lisans

1) Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2) Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3) Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4) Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5) Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6) Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7) Etkin iletişim kurma becerisi.
8) Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9) Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10) Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11) Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12) Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13) Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14) Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15) Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16) Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.