AKTS - Mobil Uygulama Geliştirme

Mobil Uygulama Geliştirme (ISE507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mobil Uygulama Geliştirme ISE507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mobil uygulama geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında mobil platformlar, işletim sistemleri, arayüzler, harita ve konum tabanlı uygulamalar, veri depolama, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servislerinin kullanımı ve sensörler hakkında uygulamalı eğitim verilmektedir. Mobil uygulama geliştirme ve test ortamı olarak Android işletim sistemi kullanılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı mobil platformlar ve işletim sistemleri arasındaki farkları anlatmak
  • Mobil cihazlar için etkilişimli arayüzler yaratmak
  • Mobil platformlarda veritabanı uygulaması tasarlarmak ve geliştirmek
  • Mobil cihazlar için harita ve konum tabanlı uygulamalar geliştirmek
  • Telefon arama ve kısa mesaj servislerini kullanan uygulama geliştirmek
  • Mobil cihazlarda yer alan sensörlerin kullanıldığı uygulamalar geliştirmek
Dersin İçeriği Mobil cihazlar, mobil platformlar, mobil işletim sistemleri, mobil uygulama geliştirme, mobil cihazlarda arayüz tasarımı, mobil cihazlarda veri depolama, harita ve konum tabanlı uygulamalar, arkaplan servisler, telefon ve kısa mesaj servisleri, sensörler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mobil Cihazlar ve Hesaplamaya Giriş Bölüm 1.
2 Mobil İşletim Sistemleri ve Mobil Platformlar Bölüm 1.
3 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
4 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
5 Kullanıcı Arayüzü Tasarlama ve Geliştirme Bölüm 3, 4 ve 5
6 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
7 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
8 Veri Saklama Yöntemleri Bölüm 6 ve 7
9 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
10 Haritalar ve Konum tabanlı Servisler Bölüm 8
11 Sensörler Bölüm 14
12 Telefon ve SMS Bölüm 12
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Professional Android 2 Application Development, by Reto Meier, 2010 Wiley Publiching, Inc. ISBN: 978-0-470-56552-0
Diğer Kaynaklar 2. Mobile Applications: Architecture, Design, and Development, by Valentino Lee, Heather Schneider, Robbie Schell, Prentice Hall, 2004 ISBN: 013117263
3. The Android Developer's Cookbook: Building Applications with the Android SDK (Developer's Library), by James Steele, Addison-Wesley Professional, 2010, ISBN: 9780321741233
4. Mobile Design and Development: Practical Concepts and Techniques for Creating Mobile Sites and Web Apps, by Brian Fling, O'Reilly Media, 2009, ISBN: 0596155441
5. Android A Programmers Guide, by J.F. DiMarzio, McGraw-Hill Osborne Media, 2008, ISBN: 9780071599887
6. Java How To Program 6th ed, by Deitel & Deitel, Prentice Hall, Inc. URL : http://www.deitel.com/books/downloads.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi. X
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi. X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak. X
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi. X
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği. X
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği. X
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği. X
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175