AKTS - Çocuk Beslenmesi

Çocuk Beslenmesi (CHL206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çocuk Beslenmesi CHL206 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, gebelik ve emziklilik döneminde vücutta oluşan fizyolojik, endokrin değişiklikler ve temel beslenme ilkelerini öğrenmek, toplumda gebe, emzikli kadın, bebek ve çocuk beslenmesine yönelik eğitim ve uygulamaları yorumlamak, bebek ve okul öncesi dönemde fizyolojik ve metabolik değişiklikler, enerji ve besin ögeleri gereksinmelerini, yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili bilgilerini arttırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gebelik ve emziklilik döneminde vücutta oluşan değişiklikleri kavrar.
  • Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme sorunlarını, besin ve besin ögesi gereksinimlerini açıklar.
  • Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişme ile beslenme ilişkisi ve bebek beslenmesinin önemi hakkında önerilerde bulunur.
  • Bebeklik ve çocukluk döneminde beslenme ile ilgili sorunları ifade eder.
  • Bebeklik, okulöncesi dönem, okul çağı ve ergenlik dönemlerindeki çocuklara uygun bir günlük beslenme programını hazırlar.
Dersin İçeriği Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemini belirlemek, bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türkiyede ve dünyada anne-çocuk beslenmesinin önemi
2 Gebelik fizyolojisi, sorunları ve fetal beslenme
3 Gebelikte enerji ve besin öğesi gereksinmeleri
4 Laktasyon fizyolojisi, sorunları ve enerji ve besin öğesi gereksinmeleri
5 0-1 yaş bebeklerin genel beslenme ilkeleri, gastrointestinal sistem gelişimi
6 0-1 yaş bebeklerin enerji makro ve mikro besin ögeleri gereksinimi
7 Anne sütü ve önemi, uygulamaları
8 Ara sınav
9 Tamamlayıcı beslenme
10 Mamalar
11 Okul öncesi (3-5 yaş) çocukların beslenme özellikleri ve uygulamalar
12 Okul çağı beslenme özellikleri ve uygulamalar
13 Adolesan dönem beslenme özellikleri ve uygulamalar
14 Yeme davranış bozuklukları
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Beslenme
Diğer Kaynaklar 2. Beslenme ve diyet dergileri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 7 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 127