ECTS - - Çocuk Gelişimi

Zorunlu Bölüm Dersleri

CHL-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

CHL-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

CHL-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 4

CHL-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

CHL-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

CHL-GE2SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

CHL-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

CHL-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

CHL-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

CHL101 - Çocuk Gelişimi (3 + 3) 6

Çocuk gelişiminde temel kavramlar, doğum öncesi , bebeklik döneminde, erken çocukluk döneminde, okul döneminde (geç çocukluk), ergenlik döneminde gelişim, çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü, mesleki alanda ekip çalışmasının önemi.

CHL102 - Çocuk Gelişimi ve Mevzuat (4 + 2) 6

Hukukun temel kavramları, uluslararası ve ulusal hukuk arasındaki uygulama ve yaptırım farklılıkları, BM insan, kadın, çocuk ve engelli hakları incelenerek mesleki alanda uygulamaya dönük örnekleri değerlendirme.

CHL103 - Sosyoloji (3 + 0) 5

Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramlar, sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifler, sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını, toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik düşünme.

CHL104 - Antropoloji (3 + 0) 4

Antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı, diğer bilimlerle olan ilişkisi, kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları.

CHL105 - Biyoloji ve Genetik (2 + 0) 4

Biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetiğe ilişkin temel kavramlar ve çocuk gelişimi ile ilgili konulara bu kavramları uyarlama.

CHL106 - Aile Yaşam Döngüsü (4 + 0) 6

Ailenin tanımı, işlevi, tarihsel değişim süreci, aile kuramları ve aile içi etkileşim.

CHL107 - Psikolojiye Giriş (3 + 0) 4

Psikoloji biliminin temel kuramları, doğası, yaklaşım tarzları, bellek, duyum, algı, kişilik, kişilerarası ilişkilerden psikolojinin kullanımı ve normal dışı davranışlar.

CHL108 - Felsefe (3 + 0) 4

Felsefenin tanımı, felsefede açıklama, temellendirme ve yorumlama, varlık felsefesi, bilgi felsefesi ve etik gibi felsefi dallar.

CHL110 - Akademik Yazma Beceriler (3 + 2) 5

Akademik yazma türleri, akademik yayınlara erişim, akademik yayınların özetlenmesi, akademik yazılarda kaynakça gösterme, akademik yayın etiği, yazım ve noktalama işaretleri, yazıda mantıksal akış, sözel sunum hazırlama, yazılı dosya hazırlama.

CHL201 - Gelişim Psikolojisi (3 + 1) 5

Yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik döneminde gelişim.

CHL202 - Özel Gereksinimi Olan Bireyler (3 + 2) 5

Özel gereksinimin tanımı, özel gereksinimle ilgili terimler, dünyada ve Türkiye?de özel eğitimin tarihçesi, özel eğitim ile ilgili görüşler, özel eğitimin ilkeleri, yönetsel düzenlemeler, özel eğitimde sınıflandırma, engelli olma nedenleri, özel gereksinimi olan çocukların yaygınlık oranı, önleme ve kaynaştırma, toplumda engeli olan bireylerin yeri; özel gereksinim grupları ve ailelerine yaklaşım, değerlendirem, destek ve yönlendirme.

CHL203 - Sosyal ve Duygusal Gelişim (3 + 1) 5

Sosyal duygusal gelişim ve kişilik gelişimiyle ilgili temel kavramlar,duygusal gelişim, kişilik gelişimiyle ilgili yaklaşımlar, kişilik gelişimini etkileyen faktörler,sosyal duygusal gelişim süreci, sosyal gelişimle ilgili yaklaşımlar, sosyal duygusal gelişimi etkileyen faktörler, sosyal becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, gecikme durumlarının fark edilmesi, cinsel gelişim ve eğitim,ahlak gelişimi, anne-baba ve eğitimcilere sosyal-duygusal, cinsel ve kişilik gelişimiyle ilgili öneriler

CHL204 - Nörolojik Gelişim (3 + 0) 5

Sinir sisteminin embriyolojik gelişimi, yapısal ve işlevsel özellikleri, normal nörolojik gelişim ve değerlendirilmesi, gelişimsel tarama testleri ve psikometrik testlerin kullanım alanları; global gelişme geriliği ve zihinsel yetersizliğe yaklaşım, serebral palsi, epilepsi, metabolik ve kalıtsal hastalıklar gibi ana gruplarda bulunan hastalıkların tanımı, ayırıcı tanısı, nedenleri, erken tanınması, korunma ve tedavi yaklaşımları.

CHL205 - Bilişsel ve Dil Gelişimi (3 + 1) 5

Beyin lobların yapısı,işlevi ve bozulmalar, bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar, bilişsel gelişim kuramları,bilgi işleme teorileri, zekâ tanımları ve ölçülmesi, bilişsel gelişimi etkileyen etmenler,bilişsel gelişimde süreçler,yaşlara göre bilişsel gelişim, farklı gelişimsel dönemlerde bilişsel gelişim açısından gelişimsel riskler ve güvenlik;biilişsel gelişimin değerlendirilmesi, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisi, bilişsel gelişimi destekleyici yöntem ve yaklaşımlar

CHL206 - Çocuk Beslenmesi (3 + 0) 5

Gebelik ve emziklilik döneminde beslenmenin önemini belirlemek, bebek, okul öncesi, okul çağı ve adolesan dönemindeki fizyolojik ve metabolik değişiklikleri ve beslenme ile ilgili etkileşimlerini belirlemek, enerji ve besin ögeleri gereksinmeleri belirleme.

CHL207 - Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim (3 + 1) 4

Bebeklik döneminde gelişimsel riskler,bebeklik döneminde güvenlik,beden algısı ve yaşlara göre beden algısının gelişimi, beden algısını etkileyen etmenler ve beden algısı ile ilgili problemler,büyüme ve gelişimle ilişkili temel kavramlar ve ilkeler büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler,büyüme ve gelişimde kritik dönemler,yaşlara göre büyüme ve büyüme persentilleri,büyüme ile gelişim alanları arasındaki ilişki,fiziksel büyümeyi destekleyici yöntem/yaklaşımları,motor gelişimle ilgili temel kavram

CHL210 - Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş (3 + 0) 4

Yenidoğan izlemi, çocuk sağlığı izlemi, çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi, bağışıklık sistemi ve aşılar, ergen sağlığı, pediatride sık görülen problemler, pediatride acil durumlar ve ilkyardım, bulaşıcı hastalıklar ve solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve paraziter hastalıklar, anemiler, döküntülü hastalıklar ve özel gereksinimi olan çocuklarda izlem ilkeleri.

CHL301 - Gelişimsel Psikopatoloji (4 + 0) 5

Gelişimsel psikopatolojinin temelleri, çocuklarda ruh sağlığı ve uyum problemlerinin davranışsal belirtileri, türleri ve uygun yönlendirme teknikleri, psikopatolojiye yaklaşım.

CHL302 - Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Uygulamaları (2 + 6) 8

Erken müdahale tanımı, hizmetleri, amaçları, bireyselleştirilmiş aile destek planı, erken müdahale konuları, erken müdahale basamakları, erken müdahale hizmet seçenekleri; bebeklik ve erken çocukluk dönemi, çocuklar ve aileleri ile uygulamalar.

CHL303 - Gelişimsel Değerlendirme ve Gözlem Teknikleri (3 + 2) 5

Gelişimsel değerlendirme tanımı, özellikleri, uygulaması; değerlendirme envanterleri, sosyometriler, formal ve informal testler, tarama testleri; gözlem, tanımı, çeşitleri, gözlem verilerini değerlendirmesi, doğrudan gözlemler, süre kayıtları, zaman örneklemi, olay örneklemi, gözlem, portfolio, anektodal kayıtlar, dünyada ve ülkemizde kullanılan değerlendirme araçları, gelişimsel değerlendirme raporu hazırlama.

CHL304 - Toplum ve Sağlık (2 + 2) 4

Halk sağlığına giriş, halk sağlığı kavramı, hastalık ve sağlık, sağlık düzeyini belirleyen ölçütler, epidemiyolojik araştırma yöntemleri, demografi-nüfus yapısı, sağlık yönetimi, ana sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi, bağışıklama, çevre sağlığı, iş sağlığı.

CHL305 - Gelişimsel Oyun (3 + 2) 5

Oyun kavramı, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergen gelişiminin oyunla desteklenmesi.

CHL306 - Sağlık Sorunlu Çocuk (3 + 0) 3

Sağlık sorunu olan çocukların gelişim özellikleri, sağlık sorununun ruhsal durum üzerinedeki etkileri, çocuk, aile, personel etkileşimi, sağlık kuruluşlarında oyun ve oyun odalarını, hastane okullarını gözlemleme ve alana ilişkin genel bilgiler.

CHL307 - Davranış Problemleri ve Yönetimi (3 + 0) 3

Çocukluk dönemine özgü davranış problemleri, davranış problemlerinin doğasını ve etkili değerlendirme ve müdahale stratejileri.

CHL313 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 4

Bilimsel araştırma tekniklerine ilişkin kavramlar ve bilimsel araştırmada yer alan süreçlerin analiz ve uygulanması; araştırmada kullanılan yöntemler, ölçüm araçları, hipotez oluşturma ve örneklem seçimi; mesleki alanda yeni gelişmeleri takip edebilme, kanıta dayalı uygulamaları dikkate alma ve disiplinler arası çalışmalar planlama.

CHL401 - Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları (0 + 8) 8

Okul ve ergenlik döneminde gelişim ve destek programları uygulama.

CHL402 - Özel Eğitim Uygulamaları (0 + 8) 8

Profesyonel gözlem becerisi geliştirme, özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim özelliklerine uygun destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve programları değerlendirme.

CHL403 - Kaynaştırma Uygulama (0 + 8) 8

Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle uygulama.

CHL404 - Çocuk Gelişiminde Alan Çalışması (0 + 8) 8

Öğrencinin edindiği teorik bilgileri alanda uygulama; çalıştığı kitleye uygun gelişimsel değerlendirme yapma, çalışma planı oluşturabilme, uygun destek programları planlama ve uygulama, aileye danışmanlık verme, toplumsal gereklilikler doğrultusunda çalışma planlama.

CHL405 - Sağlık Kuruluşlarında Klinik Uygulamalar (0 + 8) 8

Sağlık kuruluşlarında klinik uygulamalar.

CHL406 - Mezuniyet Tez Çalışması II (2 + 2) 4

Tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisini kazanma.

CHL407 - Mezuniyet Tez Çalışması I (1 + 1) 2

Tez hazırlamaya yönelik olarak planlama yapma ve elde ettiği veri ve bilgiler doğrultusunda sentez yapabilme becerisini kazanma.

CHL408 - Çocuk İhmal ve İstismarı (2 + 0) 2

İhmal, istismar ve şiddetin tanımı, ihmal ve istismara uğrayan çocukların özelliklerinin çeşitli açılardan (gelişim, sosyo-demografik vb.) incelenmesi, ihmal ya da istismara uğradığı düşünülen çocuğun tespiti ve izlenecek yolların planlaması ve sürecin takibi, korunmaya muhtaç, sokakta çalışan, sokak çocukları ve işçi çocukların tanımı, bu çocukların gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekler riskler hakkında bilgiler.

CHL499 - Yaz Uygulaması (0 + 8) 6

C?ocuk gelis?imi konusunda edindig?i teorik bilgileri pratig?e yansıtma; gelis?im deg?erlendirmesi yapma, deg?erlendirme ve sonuc?larını yorumlama, uygun destek programları hazırlayıp gerekirse uygulama, uygulama sonuc?larını deg?erlendirme, aileye danıs?manlık verme; çocuk gelis?imi ile ilgili uygulama birimlerinde aile ve c?ocug?un gu?ncel gereksinimleri dog?rultusunda mesleki donanımını sergileyebileceg?i yeni uygulamalar planlama ve yu?ru?tme; uygulama ve deneyimleri raporlas?tırma.

ENG121 - Temel İngilizce I (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler

ENG122 - Temel İngilizce II (4 + 0) 3

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveriş konuları.

ENG221 - Temel İngilizce III (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; turistik yerler, otel hizmetleri, yaşam tarzı, günlük rutinler, insanlar, kişilikler, yiyecek ve içecekler.

ENG222 - Temel İngilizce IV (3 + 0) 3

Başlangıç üstü düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular

ENG321 - İş Yaşamı için Temel İngilizce I (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatı, bireyler, rutinler, iş toplantıları, izin isteme, kurallar, yardım isteme, öneride bulunma ve e-posta konuları.

ENG322 - İş Yaşamı için Temel İngilizce II (3 + 0) 3

Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatındaki stres, bütçe, iş planı ve zaman sınırı, akademik nitelik, mülakat teknikleri, iş becerileri, kariyer planlama, düzenlemeler ve e-posta yazma.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi II (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

MED181 - Fizyoloji (3 + 0) 6

Hücre, sinir, kas, kalp, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, merkezi sinir sistemi, duyu sistemi fizyolojileri ile vücut sıvıları ve elektrolitler.

MED211 - Temel Anatomi (3 + 0) 6

Kas-iskelet sistemi, kalp-dolaşım sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem, merkezi sinir sistemi, endokrin sistem anatomileri ile duyu organlarının anatomisi.

MED283 - Biyoistatistik (2 + 0) 4

Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART228 - İş Hayatında Müzik (3 + 0) 5

Müzik yoluyla iş hayatında verimliliğin yükseltilmesi

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

CHL-AE2FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 2

CHL208 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Cinsel Eğitim (3 + 0) 4

Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme; doğumdan ergenliğin sonuna dek oaln süreçte cinsel eğitim.

CHL209 - Çocukla İletişim (2 + 0) 2

Kişiler arası iletişimle ilgili temel kavramlar; çocukla etkili iletişim için gerekli bilgi ve beceriler.

CHL212 - Gelişim Destek Materyalleri (2 + 2) 4

Materyallerin önemi, gelişimi destekleyici materyal türleri, farklı yaş gruplarına uygun materyaller, eğitici oyuncaklar, materyal seçiminde anne-babalara ve eğitimcilere öneriler, farklı yaş gruplarına uygun materyaller ve etkinlikler geliştirme

CHL309 - Erken Çocuklukta Gelişimsel Destek Programları (3 + 2) 5

Erken çocukluk döneminde (0-8 yaş) gelişimsel destek programı ile ilgili tanım ve kavramlar; gelişimsel destek programının önemi; gelişimsel destek programı hazırlarken göz önüne alınacak hususlar; gelişimsel destek programlarının genel özellikleri; gelişimsel destek programı planlamada genel süreçler, planlama; farklı alanlara yönelik destek programları ve örnekler.

CHL310 - Çocuk Gelişiminde Güncel Araştırmalar (2 + 0) 4

Gelişimin doğası ve bu değişimi sorgulama ve inceleme yöntemleri, örnek araştırmalarla inceleme ve sonuçları tartışılma.

CHL311 - Psikososyal Destek Hizmetleri (2 + 1) 5

Boşanma, göç, ölüm, akut, kronik veya ölümcül hastalıklar, doğal afetler, kardeşin olması gibi çocuğun yaşamını etkileyen durumlar, çocuk gelişimci bakış açısıyla bu olaylar sonucunda görülebilecek olası durumlar ve bu durumlarda çocuğa ve aileye destek olmak için yapılması gerekenler

CHL312 - Çocuk Gelişiminde Vaka Çalışmaları (3 + 1) 4

Vaka analizinde temel kavramlar, çocuk gelişiminde vaka incelemelerinin önemi, vaka analizinde meslek elemanları arasındaki iş birliğinin gerekliliği, vaka ile ilgili bilgilerin edinilmesi ve yazılması, sağlık sorunu olan çocuklar ile ilgili vaka analizleri, atipik gelişim gösteren çocuklar ile ilgili vaka analizleri, risk altındaki ve dezavantajlı çocuklar ile ilgili vaka örneklerinin incelenmesi.

CHL409 - Duyu Gelişimi ve Desteklenmesi (2 + 0) 2

Duyum ve algı; Tanımlar, farklılıkları, duyu organları, duyum ve algıyla ilgili yaklaşımlar, algı özellikleri, algıyı etkileyen faktörler, işitme, görme, dokunma, koku ve tad, propriosepsiyon, denge gelişimi ve desteklenmesi.

CHL410 - Gelişimsel Ebeveynlik (2 + 0) 2

Gelişimsel ebeveynlik, yaklaşımlar, örnekler.

CHL411 - Erken Okuryazarlık (2 + 0) 2

Erken okuryazarlık becerileri ile ilgili temel kavramlarının tanımlanması, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi, okuma ve yazmayı yordayıcı beceriler, yaşa uygun kitap seçme ölçütleri, erken okuryazarlık becerilerinin sonraki akademik başarıya etkisi, erken okuryazarlık becerilerinin gelişimini destekleyici stratejiler.

CHL412 - Çocuk Gelişiminde Girişimcilik (2 + 0) 2

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslararası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konuları incelenecektir.

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

HUM204 - Gönüllülük Çalışmaları (1 + 0) 4

Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

ISL328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

ISL412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

ISL414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

ISL437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.