AKTS - Gelişim Destek Materyalleri

Gelişim Destek Materyalleri (CHL212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gelişim Destek Materyalleri CHL212 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Gelişimde materyal kullanımının yeri ve önemi, çocuklar için gereklilikleri, farklı yaş gruplarındaki çocuklara uygun gelişimi destekleyen materyal önerilerinde bulunmayı amaçlamaktadır
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gelişimi destekleyici materyallerle ilgili temel kavramları açıklar
  • Farklı yaş ve özellikteki çocuklara yönelik gelişimsel etkinlikler tasarlar
  • Materyallerin çocuk gelişimine katkılarını benimser
  • Farklı gereksinimlere göre oyuncak (gelişimi destekleyici materyalleri) üretir
  • Yaşa uygun materyal seçiminde ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder
Dersin İçeriği Materyallerin önemi, gelişimi destekleyici materyal türleri, farklı yaş gruplarına uygun materyaller, eğitici oyuncaklar, materyal seçiminde anne-babalara ve eğitimcilere öneriler, farklı yaş gruplarına uygun materyaller ve etkinlikler geliştirme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Materyallerle ilgili temel kavramlar
2 Materyal kullanımının gelişime etkisi
3 Bebeklik dönemine uygun materyal çeşitleri
4 İlk çocukluk dönemine uygun materyal çeşitleri
5 Orta çocukluk dönemine uygun materyal çeşitleri
6 Ergenlik dönemine uygun materyal çeşitleri
7 Özel gereksinimi olan çocuklara uygun materyal çeşitleri
8 Ara Sınav
9 Materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar
10 Gelişimi destekleyici materyal tasarlama
11 Gelişimi destekleyici materyal tasarlama
12 Gelişimsel özelliklere uygun etkinlik planlama
13 Gelişimsel özelliklere uygun etkinlik planlama
14 Ebeveynlere materyal seçimi konusunda öneriler
15 Alan çalışması/incelemesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ceylan, Ş. (2021). Duyu Gelişimini Destekleyici Materyaller ve Oyunlar: Bebeğimle 36 Ay Duyu Gelişimi. Nobel Akademi
2. Temel, F., Aral, N. (Ed.) (2018). Gelişimsel Destek Programları, Gelişim Alanlarına Göre Uygulama Örnekleri, Hedef Yayıncılık, Ankara
3. Kandır, A. ve Tezel-Şahin, F. (2011). Eğitici oyuncaklar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları
4. Ogelman, H.G. (2014).Yaşamın İlk Yıllarında Oyun: Oyuna Çok Yönlü Bakış. Ankara: Pegem Akademi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 4 64
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 7 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100