AKTS - Gelişimsel Oyun

Gelişimsel Oyun (CHL305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gelişimsel Oyun CHL305 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı çocukların gelişimsel özelliklerine ve oyun türlerine uygun olarak oyun planlama esaslarını dikkate alarak oyun etkinliklerini planlama ve uygulama yapabilecek düzeye ulaşmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşlara göre oyun özellikleri ve oyun türlerini açıklar.
  • Verilen yaş grubuna ve oyun türüne uygun oyun planı hazırlar.
  • Hazırladığı oyun planına uygun materyal planlar ve hazırlar.
  • Hazırladığı oyun planını uygular ve değerlendirir.
  • Hazır bir oyunu istenen yaş grubu, oyun alanı ve çocukların özelliklerine uyarlar.
Dersin İçeriği Oyun kavramı, yeni doğan, bebek, çocuk ve ergen gelişiminin oyunla desteklenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Okulöncesi dönemdeki çocukların oynadıkları oyun özellikleri ve türleri
2 Çeşitli oyun ve yaş gruplarına uygun olarak oyun etkinliklerinin özellikleri
3 Oyun etkinliklerini planlama esasları
4 Oyun etkinliklerini planlarken dikkat edilecek hususlar
5 Oyun materyalleri
6 Oyun planı çizelgesi hazırlama
7 Tipik gelişim gösteren çocuklar için oyun planlama
8 Ara sınav
9 Tipik gelişim gösteren çocuklar için oyun planlama
10 Özel gereksinimli çocuklar için oyun planlama
11 Özel gereksinimli çocuklar için oyun planlama
12 Belirlediği yaş ve özellikteki çocuklar için verilen oyun türüne göre oyun planlama ve uygulama
13 Belirlediği yaş ve özellikteki çocuklar için verilen oyun türüne göre oyun planlama ve uygulama
14 Belirlediği yaş ve özellikteki çocuklar için verilen oyun türüne göre oyun planlama ve uygulama
15 Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Erken Çocukluk Döneminde Oyun
2. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar
3. Özel Eğitimde Etkinlik Örnekleri
4. Etkinliklerle Sosyal Beceri Öğretimi
5. Tümel Sanatlar, Drama ve Oyun Etkinlikleri
6. Erken Çocukluk Eğitiminde Ayak Oyunları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 30
Sunum 3 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık, eğitim ve destek hizmetleri, organizasyon yapısı ve sistematiği içerisinde alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olabilme X
2 Çocuk gelişimi alanı ile ilgili temel kavram, yaklaşım ve teorileri anlayabilme, güncel yaşantılarla, ulusal ve uluslararası gelişmelerle ilişkilendirebilme. X
3 Çocuk gelişimi disiplininin temel bilgi ve becerilerinin yanına sağlık, eğitim, psikoloji gibi bilimleri de ekleyerek bu bilim dallarını etkin bir şekilde kullanabilme. X
4 Çocuk gelişimi disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerileri temel alarak karşılaşılan sorunları tanımlama ve çözüm önerileri geliştirebilme. X
5 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak gerekli çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve sorumluluk alabilme X
6 Çocuk gelişimi eğitimi ile ilgili okulöncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve sağlık kuruluşlarındaki uygulamalar için gerekli temel bilgiye sahip olabilme. X
7 Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili yaşam boyu öğrenmeye ilişkin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli yönlendirmeleri yapabilme X
8 Mesleğe ait tüm alan uygulamalarında ve sosyal ilişkilerinde, meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına uygun davranabilme X
9 Çocuk gelişimi konusunda toplumu ve diğer meslek gruplarını bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilme X
10 Evrensel bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. X
11 Bilgiye erişme maksatlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları, sayısal değerleri ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. X
12 Çocuk gelişimine yönelik çalışmalarda aile ve çocuk ile kültürel yapıya uygun etkili iletişim kurabilme ve işbirliği içinde çalışabilme. X
13 Çocuk gelişimi alanında tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme. X
14 Çocuk gelişimi alanında sosyal hakların evrenselliği ve kalite kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında duyarlılık gösterebilme. X
15 Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği materyalleri (eğitici oyuncak, eğitici kitap ve broşürler, oyun materyali) değerlendirebilme hazırlayabilme ve eğitim amaçları doğrultusunda kullanabilme. X
16 0-18 yaş çocuklarının gelişimsel farklılıklarını erken dönemde belirleyebilme, uygun eğitim programlarını hazırlayabilme ve uygulayabilme. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama 3 3 9
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 1 7
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 130